Το Ίδρυμα Ευγενίδου αναζητά Υπεύθυνο ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών υποδομών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

 Ο υποψήφιος, πρέπει να είναι διπλωματούχος μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΕΙ με : 

- Δεκαετή εμπειρία σε κατασκευή ή συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων τριτογενούς τομέα και ειδικότερα σε:

  1. Υδραυλικές εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.
  2. Εγκατάσταση κλιματισμού που περιλαμβάνει λεβητοστάσιο, ψυχροστάσιο, ΚΚΜ.
  3. Εγκατάσταση φυσικού αερίου.
  4. Εγκατάσταση πυρασφάλειας που περιλαμβάνει πυρανίχνευση και πυρόσβεση.
  5. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων που περιλαμβάνει υποσταθμό, εγκατάσταση φωτισμού, κίνησης, UPS, H/Z.
  6. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων που περιλαμβάνει τηλέφωνα, DATA, συστήματα ασφαλείας.
  7. Συστήματα αυτοματισμού και διαχείρισης εγκαταστάσεων ΒΜS.

- Δυνατότητα προσδιορισμού και επίβλεψης επισκευαστικών εργασιών της τεχνικής υποδομής.

- Καλή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD.

- Καλή γνώση της αγοράς για προμήθεια αναλώσιμων υλικών, ανταλλακτικών και επιλογή τυχόν υπεργολάβων.

- Καλή γνώση του νομικού πλαισίου σε θέματα ασφάλειας προσωπικού, αδειοδοτήσεων, πιστοποιήσεων κ.λ.π.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ιδιαιτέρως σε συναφείς χώρους ή αντικείμενα. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9469642.

Συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας έως 28 Νοεμβρίου 2022.

ιε