Υγειονομικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας από τον Covid-19

Κύριο μέλημά μας είναι να παραμείνουμε όλοι μας, επισκέπτες και εργαζόμενοι, ασφαλείς, τηρώντας όλα τα μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού. 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου λαμβάνει και τηρεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας και προστασίας όπως αυτά ορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές υγειονομικές αρχές την τρέχουσα περίοδο, κατά της διασποράς του COVID-19. Για την είσοδό σας στο Ίδρυμα Ευγενίδου ισχύουν τα υγειονομικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας από τον covid-19 που αναγράφονται στο ΦΕΚ 2676 της 31ης Μαΐου 2022.

  1. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.
  2. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.

 

ιε