Εξοικείωση με βάσεις βιολογικών δεδομένων και αξιοποίηση αυτών για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

-Τι είναι η Βιοπληροφορική;
-Πώς αξιοποιείται ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν καθημερινά στην επιστημονική κοινότητα;
-Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από την αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος;
-Πώς σχεδιάζονται τα φάρμακα;

Ένα εργαστήριο γνωριμίας με τον κλάδο της Βιοπληροφορικής. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε μικρές ομάδες και καλούνται να αναλύσουν βιολογικά δεδομένα και να απαντήσουν σε ερωτήματα.

Πρώτο βήμα για την γνωριμία με τον κόσμο της Βιοπληροφορικής είναι η αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών των βιολογικών μορίων, και η μορφή των αρχείων αποθήκευσης αυτών σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Ακολουθεί η συλλογή δεδομένων και η χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας αλληλουχιών για την ανίχνευση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους και για την σύγκρισή τους.

Στην συνέχεια, με την χρήση βασικών εντολών προγραμματισμού, κάθε ομάδα ανιχνεύει λειτουργικά μοτίβα στις αλληλουχίες και απαντά σε βιολογικά ερωτήματα.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία και εξοικείωση με τη Βιοπληροφορική.
Ενασχόληση των νέων με τις σύγχρονες τεχνολογίες.
Εξοικείωση με την δομή των βιολογικών μορίων.
Εισαγωγή στην χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την επεξεργασία αλληλουχιών.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.

Πρόσθετο υλικό - Βιβλιογραφία

  1. Αλεπόρου – Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτης Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β. Bιολογία Γ’ Λυκείου Θετικών Σπουδών. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212201780120123.
  2. Baxevanis A.D., Ouellette B.F.F. Βιοπληροφορική. ISBN
  3. Καψάλης Α., Μπουρμπουχάκης Ι. Ε., Περάκη Β., Σαλαμαστράκης Σ. Βιολογία Β’ Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212200470120122.
  4. Simon E. J. Επιμέλεια Μίνος Γ. Βιολογία: Βασικές έννοιες. 1η Έκδοση. ISBN 9789605830779.
  5. Urry L. A., Cain M. L., Wasserman S. A., Minorsky P. V., Reece J.B. Campbell Biology, 11th Edition, ISBN-13:978-0134093413.
  6. Volkhard Helms V. Principles of Computational Cell Biology: From Protein Complexes to Cellular Networks. 1st ISBN-13: 978-3527315550.
  7. Zhao Y., Chen DG. New Frontiers of Biostatistics and Bioinformatics (ICSA Book Series in Statistics). 1st ISBN-13: 978-3319993881.

κετ