Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο εισάγονται στον κόσμο της Κρυπτογραφίας και της ασφαλούς επικοινωνίας. 

Μέσα από παραδείγματα γνωρίζουν τους αλγόριθμους του Καίσαρα, την Κρυπτεία Σκυτάλη και τον αλγόριθμο XOR. 

Στη συνέχεια γνωρίζουν τον αλγόριθμο RSA, που χρησιμοποιεί δύο κλειδιά, ένα δημόσιο για την κρυπτογράφηση και ένα ιδιωτικό (μυστικό) για την αποκρυπτογράφηση. 

Χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό Cryptool προχωρούν σε κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων και εικόνων. 

Πρόσθετο υλικό:

Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L.. Introduction to Algorithms. Cambridge: MIT Press, 1990.

Stallings, William. Κρυπτογραφία και Ασφάλεια δικτύων, αρχές και εφαρμογές. Αθήνα: Ίων, 2012

ISBN: 9789605080341

Menezes A., van Oorschot P., Vanstone S.. Handbook of Applied Cryptography. s.l.: CRC Press, 1996.

utl