Οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια του οικοσυστήματος και την αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανισμών και των στοιχείων με το περιβάλλον.

Οι μαθητές παρακολουθώντας τα πειράματα γνωρίζουν τους μικροοργανισμούς, μελετούν την δράση των ενζύμων και προβληματίζονται σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται σε ένα οικοσύστημα.  

Απαντούν σε ερωτήματα όπως: πώς επηρεάζουν οι μικροοργανισμοί την καθημερινότητά μας, ποιος είναι ο ρόλος του νερού στους κύκλους των βασικών χημικών στοιχείων και ποια είναι η σημασία φυτών για τη δομή του εδάφους.  

Στην συνέχεια μελετούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μαθαίνουν πώς γίνεται ο βιολογικός καθαρισμός και γνωρίζουν την έννοια αλλά και την σημασία της φωτοσύνθεσης και της εξέλιξης μέσα από ένα διαδραστικό δέντρο ζωής. 

Τέλος, βλέπουν πώς γίνεται η ταυτοποίηση των ομάδων αίματος.

Ενότητες

1. Μικροβιολογία. 
2. Ζύμωση. 
3. Τροφικά πλέγματα 
4. Προσαρμοστικότητα – Εξέλιξη. 
5. Το νερό. 
6. Δομή εδάφους. 
7. Φωτοσύνθεση. 
8. Ανακύκλωση.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Εξοικείωση με την έννοια του οικοσυστήματος. 
Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος. 
Παρατήρηση της αλληλεπίδρασης και των συνεπειών κάθε δράσης σε ένα σύστημα. 
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath