Τα chatbots είναι προγράμματα υπολογιστών που «συνομιλούν» online με χρήστες, γραπτά ή προφορικά.

Στο εργαστήριο αυτό οι συμμετέχοντες εισάγονται στην έννοια των chatbots.  Μαθαίνουν πώς κατασκευάζεται ένα chatbot χρησιμοποιώντας μεθόδους και γλώσσες προγραμματισμού. Τέλος, χρησιμοποιώντας τις γλώσσες Node.js και Javascript σε διαδραστικό περιβάλλον, προγραμματίζουν το δικό τους chatbot. 

Πρόσθετο υλικό:

Building a Chatbot with Serverless Computing. <https://www.researchgate.net/profile/Vatche_Ishakian/publication/311755516_Building_a_Chatbot_with_Serverless_Computing/links/59da43c0458515a5bc2b3fbb/Building-a-Chatbot-with-Serverless-Computing.pdf>

What Are Chatbots ?. <https://www.youtube.com/watch?v=AMtnYpaorws>

What Are Chatbots ?. <https://www.youtube.com/watch?v=pX6zqaEHAdw>

utl