Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν την λειτουργία των APIs (Application Programming Interfaces) για τη διασύνδεση προγραμματιστικών εφαρμογών με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων. 

Μέσω του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Node – RED  και με την χρήση κόμβων (nodes) δημιουργούνται συνδέσεις με έτοιμα τμήματα κώδικα.

Χρησιμοποιώντας υπηρεσίες διαδικτύου, οι συμμετέχοντες συλλέγουν δεδομένα καιρού και τα παρουσιάζουν οπτικοποιημένα.

Πρόσθετο υλικό

Πρόγραμμα Node-REDhttps://nodered.org/ 

Node-RED Tutorialshttp://noderedguide.com/ 

Πληροφορίες για τα APIshttps://www.howtogeek.com/343877/what-is-an-api/

utl