Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό*, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Παραδοτέου 3.3.1 «Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών, Επιμορφωτών και Δια Βίου Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας» με ακρωνύμιο «MARIS», (MArine caReer Information System), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, (ΣΑΕ119/6) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-Α «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020». Είναι ενταγμένο στην ΣΑΕ119/6 με ενάριθμο 2022ΣΕ11960000.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 95.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 181685 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης: ΑΔΑΜ 23PROC012001165. 

Διαβάστε ολόκληρη την διακήρυξη ΕΔΩ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/02/2023 και ώρα 15:00

*Ο Διαγωνισμός συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

επ