ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

εκ

Μεταφράσεις διδακτικών εγχειριδίων

Μεταφράσεις προσαρμοσμένες για διδασκαλία

Το Ίδρυμα Ευγενίδου από νωρίς υιοθέτησε την μετάφραση ή προσαρμογή καταξιωμένων διεθνώς διδακτικών και άλλων εγχειριδίων προς χρήση από τους μαθητές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο από τα 528 βιβλία που έχει ήδη συγγράψει και εκδώσει μέχρι σήμερα, ήταν η προσαρμογή στα ελληνικά του βιβλίου του R. Cluzel Les Mathématiques en 1re Année d’apprentissage, από τον αείμνηστο καθηγητή μαθηματικών του Ε.Μ.Π. Νικ. Κριτικό. 

Ακολούθησε η μετάφραση εγχειριδίων για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Επίσης, για τη δημιουργία στοιχειώδους τεχνικής βιβλιοθήκης στα Γυμνάσια, όπου διδάσκεται το μάθημα της Τεχνολογίας, και για να καλυφθούν οι ανάγκες της διδασκαλίας, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με την υπ. αρ. Γ2/5350/7.10.93 απόφαση ανέθεσε στο Ίδρυμα την μετάφραση και έκδοση βιβλίων, τα οποία καλύπτουν τα βασικά αντικείμενα της Τεχνολογίας.

Τέλος, το Ίδρυμα Ευγενίδου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, και με την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετέφρασε και εξέδωσε βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Επιχειρηματικότητα Νέων.

Οι πιο πρόσφατες μεταφράσεις που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Ευγενίδου είναι η Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» (2014) και ο Διεθνής Ιατρικός Οδηγός για Πλοία (2011), εγχειρίδια που μεταφράστηκαν, εκδόθηκαν και διανέμονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

εκ