ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Ναυτικές εκδόσεις

164 εκπαιδευτικά εγχειρίδια για τους σπουδαστές των σχολών του Εμπορικού Ναυτικού

Από την έκδοση του πρώτου βιβλίου (1967) μέχρι σήμερα έχουν συγγραφεί και εκδοθεί 164 εκπαιδευτικά εγχειρίδια για τους σπουδαστές των σχολών του Εμπορικού Ναυτικού. 

Η «Βιβλιοθήκη του Ναυτικού», όπως ονομάζεται η σειρά των ναυτικών εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, περιλαμβάνει 27 τίτλους που εκδόθηκαν για τους σπουδαστές των ΔΣΕΝ (Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού), 42 για τις ΑΔΣΕΝ (Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού), 60 για τις ΑΕΝ (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), 19 Εγχειρίδια Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου, 16 Μεταφράσεις Ναυτικών Εγχειριδίων, καθώς και έρευνες και πρακτικά συνεδρίων για την Ναυτική εκπαίδευση.

Η συγγραφή και έκδοση βιβλίων για τους σπουδαστές των ΑΕΝ συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Όλα τα βιβλία συγγράφονται σύμφωνα με τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας.

Υπεύθυνη για την επιλογή των συγγραφέων και την επιστημονική και παιδαγωγική τους αρτιότητα είναι η Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, η οποία αποτελείται από τον εκάστοτε Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον υπεύθυνο Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών για τα βιβλία, καθώς και δύο εκπροσώπους του Ιδρύματος Ευγενίδου.

H γλωσσική επεξεργασία των βιβλίων πραγματοποιείται από φιλολόγους της Ομάδας Εκδόσεων του Ιδρύματος, ενώ ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνεται και αυτός στις φροντίδες του Ιδρύματος.

Πληροφορίες για τις ναυτικές εκδόσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο διαδραστικό κατάλογο: Ναυτικές Εκδόσεις
Όλες οι ναυτικές μας εκδόσεις είναι ελεύθερα διαθέσιμες σε μορφή pdf στον παρακάτω σύνδεσμο: Βιβλιοθήκη του Ναυτικού

νε