ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

Καινοτόμα εργαλεία

Το Ίδρυμα Ευγενίδου σε συνεργασία με το Business School of Hamburg (HSBA) ανέπτυξε πέντε (5) καινοτόμα εργαλεία ανοιχτής πρόσβασης στο πλαίσιο του έργου SkillSea, προκειμένου να βοηθήσει τους παρόχους ναυτικής εκπαίδευσης, τις/τους επαγγελματίες της ναυτιλίας και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς στη διαδικασία στρατηγικής διεθνοποίησης, στην επιλογή στρατηγικής συνεργασίας, όπως και στη στρατηγική αξιολόγηση των φορέων ναυτικής εκπαίδευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της απασχολησιμότητας του προφίλ των δεξιοτήτων. Ειδικότερα:

  1. Για την υποστήριξη της στρατηγικής συνεργασίας των διαφορετικών φορέων -αλλά κατάλληλων κατά περίπτωση τύπων αυτών των τελευταίων- με ενδιαφέρον για τη ναυτική εκπαίδευση, δημιουργήθηκε ένα εργαλείο στρατηγικής συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων, το Stakeholder Cooperation for MET Tool - S.CO.MET.T (SkillSea D3.5).
  2. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προγραμμάτων σπουδών ναυτικής εκπαίδευσης σε ένα εξελισσόμενο βιομηχανικό περιβάλλον, σχεδιάστηκε ένα ευέλικτο εργαλείο στρατηγικής αξιολόγησης MET Tool (ST.E.ME.T). Το εργαλείο στρατηγικής αξιολόγησης βασίζεται στη Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική αξιολόγηση των φορέων ναυτικής εκπαίδευσης (SkillSea D3.2).
  3. Για να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προγραμμάτων σπουδών ναυτικής εκπαίδευσης να παράξουν απασχολήσιμους απόφοιτους και απόφοιτες καθώς και η ατομική απασχολησιμότητα των επαγγελματιών της ναυτιλίας, δημιουργήθηκε ένα ευέλικτο εργαλείο εκτίμησης της ναυτιλιακής απασχολησιμότητας - the Shipping Employability (S.E.A.B.AN.T.)- το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση την Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP)- (SkillSea D3.3). Tο μοντέλο αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει διαφορετικούς τύπους χρηστών με ευέλικτο τρόπο. Δύο βασικές περιπτώσεις χρηστών αναφέρονται ως εξής:
    • -- Πόσο ικανή/ικανός να απασχοληθεί είναι η/ο μέση/ος απόφοιτος μιας Ναυτικής Ακαδημίας; (1o Φύλλο xlms).
    • -- Πόσο ικανό για απασχόληση είναι το προφίλ μου ως επαγγελματία της ναυτιλίας; (Φύλλο xlms: Αυτοαξιολόγηση Aπασχολησιμότητας / Πόσο απασχολήσιμο είναι το προφίλ μου;).
  4. Δύο εργαλεία στρατηγικής διεθνοποίησης έχουν δημιουργηθεί για τους παρόχους/φορείς ναυτικής εκπαίδευσης (SkillSea D3.4):
  • --Strategy Direction Location (STRA.D.L.), εργαλείο για τη διευκόλυνση της επιλογής μεταξύ στρατηγικών επιλογών που είναι ανοιχτές σε όλους τους παρόχους ναυτικής εκπαίδευσης. Επιτρέπει τη χαρτογράφηση δεδομένων-από τους ίδιους τους φορείς- των εσωτερικών και εξωτερικών χαρακτηριστικών τους και διευκολύνει τη βέλτιστη επιλογή εταίρων διεθνοποίησης.
  • --Transcript International Transfer (Trans.I.T.) tool - The Module Similarity Tool. Yποστηρίζει τη δυνατότητα μεταφοράς και αναγνώρισης μονάδων. Είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση της ομοιότητας των ενοτήτων.

Τα εργαλεία αξιολόγησης και διεθνοποίησης συνοδεύονται από εκπαιδευτικά videos και οδηγίες χρήσης.

επ