Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

εκ

Τεχνική Βιβλιοθήκη (1969 - 1980)

Διδακτικά βιβλία για τις Σχολές Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Τα βιβλία της Τεχνικής Βιβλιοθήκης απευθύνονταν κατά βάση σε σπουδαστές της Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Μπορούσαν όμως να χρησιμεύουν και για τους σπουδαστές των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.) και σε ορισμένες περιπτώσεις και για μαθητές των Μέσων Τεχνικών Σχολών, και αυτό διότι οι συγγραφείς κατά την διαπραγμάτευση της διδακτέας ύλης λάμβαναν υπόψη και τα αναλυτικά προγράμματα των σχολών αυτών.

Τη σειρά αυτή αποτελούν 11 τίτλοι, οι οποίοι δεν εκδίδονται πλέον μετά την κατάργηση των σχολών Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Τεχνική Βιβλιοθήκη (1969 - 1980) Διδακτικά βιβλία για τις Σχολές Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Βασικές γνώσεις Τηλεφωνίας - Τηλεγραφίας

Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό να παράσχει βασικές γνώσεις τηλεφωνίας και τηλεγραφίας σε όσους κατά κύριο λόγο ασχολούνται για πρώτη φορά με τα αντικείμενα αυτά. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να είναι χρήσιμο βοήθημα σε όσους ήδη απασχολούνται σε κάποιον τηλεπικοινωνιακό τομέα και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και σε άλλους τομείς.

Βιομηχανική Χημεία - Τόμος Α'

Στον πρώτο αυτόν τόμο της Βιομηχανικής Χημείας περιγράφονται οι φυσικές και χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη Χημική Βιομηχανία. Για την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας των ποικίλων βιομηχανιών, κατεβλήθη προσπάθεια να περιληφθούν τα απαιτούμενα σχήματα και εικόνες. Επί πλέον, από το πλήθος των τεχνολογικών μεθόδων αναπτύσσονται μόνο εκείνες που είναι ενδεδειγμένες για τις Ελληνικές τεχνικοοικονομικές συνθήκες.

Γενική Χημεία - Τόμος Α' (Εισαγωγή)

Η παρούσα έκδοση της Γενικής Χημείας της Τεχνικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις γενικές γνώσεις επί του συνόλου της Χημείας, οι οποίες είναι απαραίτητες για κάθε περαιτέρω τεχνολογική ειδίκευση. Ειδικότερα, ο παρών τόμος περιέχει τους νόμους, τις θεωρίες και τις θεμελιώδεις έννοιες της Χημείας.

Γενική Χημεία - Τόμος Β' (Ανόργανος)

Ο δεύτερος αυτός τόμος της Γενικής Χημείας περιλαμβάνει την Ανόργανη Χημεία. Τα θέματα που σχετίζονται με τα στοιχεία και τις ενώσεις τους αναπτύσσονται κατά ομάδες, βάσει της κατατάξεώς τους στο Περιοδικό Σύστημα του Mendeleeff.

Διαλέξεις επί οπτικοακουστικών διδακτικών μέσων

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις περιλήψεις 25 ομιλιών, που έχουν σχέση με θέματα εκπαιδεύσεως και οπτικοακουστικών διδακτικών μέσων. Οι περιλήψεις αυτές είναι μέρος του συνόλου 46 ομιλιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 10-1-1968 έως 5-5-1970 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, μέσα στο πλαίσιο των ομιλιών και διαλέξεων επί επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων.

Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία (Οπτικοακουστικά Μέσα Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Τηλεόραση)

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα θέματα-προβλήματα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και αποτελεί οδηγό για τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαίδευση. Επί πλέον, ενημερώνει όλους εκείνους τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη βελτίωση της διδασκαλίας και την αξιοποίηση των νέων μεθόδων, και προσφέρεται ως βοήθημα σ’ εκείνους που θα ασχοληθούν με έρευνες και μελέτες.

Εσωτερικές Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Στο βιβλίο αυτό έγινε προσπάθεια να δοθούν στον αναγνώστη, με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα, όλες οι γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Έτσι, περιγράφονται λεπτομερώς τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, δίνονται κατασκευαστικές οδηγίες και οδηγίες ελέγχου τους, και περιγράφονται τα διάφορα τμήματά τους.

Η Βιβλιοθήκη (Οργάνωσις-Λειτουργία)

Στο παρόν βιβλίο έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης. Βεβαίως δεν καλύπτει όλες τις γνώσεις της βιβλιοθηκονομίας και όλες τις ειδικές περιπτώσεις που προκύπτουν κατά τη λειτουργία μιας βιβλιοθήκης, αποτελεί όμως ένα διάγραμμα, έναν πρακτικό οδηγό, που μπορεί να αποβεί χρήσιμο βοήθημα για τον Έλληνα βιβλιοθηκάριο.

Μνημόνιο Μαθηματικών τύπων και πινάκων

Το παρόν βιβλίο αποτελεί εύχρηστο βοήθημα για τους υπολογισμούς που θα χρειαστεί να εκτελέσει κάθε σπουδαστής ή απόφοιτος Επαγγελματικής Σχολής ή Γυμνασίου και κάθε επιστήμονας για τους συνήθεις υπολογισμούς του. Περιλαμβάνει πίνακες τιμών όλων των συναρτήσεων και παραστάσεων, πίνακες αντιστοιχίας μονάδων μετρήσεως φυσικών μεγεθών και μνημόνιο Αριθμητικής, Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Τριγωνομετρίας και Στοιχείων Στατιστικής.

Τα Διδακτικά Μέσα

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1967-1968 δόθηκαν στο Ίδρυμα Ευγενίδου μεταξύ άλλων και 14 διαλέξεις με θέμα «τα οπτικοακουστικά μέσα στην υπηρεσία της διδασκαλίας και της μεταδόσεως επιστημονικών πληροφοριών». Σε τρεις από τις διαλέξεις αυτές ομιλητής ήταν ο Τεχνικός Καθηγητής της Ηλεκτρομηχανικής, Yves J. Palau, συγγραφέας του παρόντος εγχειριδίου, το οποίο μεταφράσθηκε και εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Τεχνολογία Μηχανουργικών υλικών

Το παρόν βιβλίο στόχο έχει να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν την κρυσταλλική δομή, τις μηχανικές και λοιπές χαρακτηριστικές ιδιότητες, τις θερμικές κατεργασίες και τις βιομηχανικές εφαρμογές των πιο εύχρηστων εξ αυτών. Το σύγγραμμα απευθύνεται κατά βάση στους σπουδαστές της Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει για τους μαθητές τόσο των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού όσο και των Μέσων Τεχνικών Σχολών.

εκ