ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=

εκ

Διδακτικά βιβλία για τους σπουδαστές των Α.Ε.Ν.

Όταν ιδρύθηκαν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και τροποποιήθηκαν τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης, το Υ.Ε.Ν. ανέθεσε στο Ίδρυμα την συγγραφή και έκδοση των απαιτούμενων νέων βιβλίων, η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα μέχρι σήμερα. Για τις ΑΕΝ έχουν συγγραφεί και εκδοθεί συνολικά 39 τίτλοι από το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Στα ανωτέρω βιβλία πρέπει να προστεθούν 13 εγχειρίδια κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (ΚΕΠ), καθώς και 16 μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων, μερικά από τα οποία δεν είναι αμιγώς διδακτικά, αλλά είναι απαραίτητα για τους ναυτιλλομένους.

Οι νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης STCW '78 (Manila amendments 2010) επέβαλαν την σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και κατά συνέπεια επικαιροποιημένων βιβλίων.

Τέσσερα χρόνια μετά, την περίοδο 2017-2018, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνέστησε δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων Πλοιάρχων και Μηχανικών για την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΝ, τις οποίες έθεσε υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών παραδόθηκαν στο Υπουργείο τον Δεκέμβριο του 2018. Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού, εκτός του ότι έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα διδακτέας ύλης των Σχολών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών, είναι γενικότερα χρήσιμα για όλους τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, που ασκούν το επάγγελμα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1967-1979) Διδακτικά βιβλία για τους σπουδαστές των Δ.Σ.Ε.Ν.

Ατμομηχαναί (Στρόβιλοι)

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία των αρχών, επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία των Ατμοστροβίλων και στοιχεία για την κατασκευή, τη συντήρηση και τις επισκευές τους. Επίσης, περιγράφονται περιληπτικώς τα βασικά βοηθητικά μηχανήματα, τα δίκτυα και οι κυριότερες συσκευές, που απαιτούνται για τη συγκρότηση των συστημάτων προώσεως των ατμοστροβιλοκινήτων πλοίων.

Αυτοματισμός - Τηλεκίνησις σύγχρονων πλοίων

Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται στοιχεία των αρχών, επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία των διαφόρων συστημάτων αυτοματισμού και τηλεκινήσεως των συγχρόνων εμπορικών πλοίων. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια παρουσιάσεως των διαφόρων θεμάτων κατά τον απλούστερο περιγραφικό τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αφομοίωσή τους από τους μαθητές των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και τους μηχανικούς Εμπορικού Ναυτικού, στους οποίους απευθύνεται.

Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων - Τόμος Α' (α΄ έκδοση)

Στο βιβλίο αυτό παρέχονται οι γενικοί ορισμοί και εξηγείται ο σκοπός τον οποίο εξυπηρετεί κάθε βοηθητικό μηχάνημα ή συσκευή. Ακολουθούν οι ειδικές περιγραφές των αντιπροσωπευτικών τύπων αυτών, μαζί με την τυπική διάταξη της αντίστοιχης βοηθητικής εγκαταστάσεως, στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο μεγάλος αριθμός των σχημάτων, διαγραμμάτων και εικόνων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κατανοήσεως του κειμένου.

Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων - Τόμος Β' (α΄ έκδοση)

Ο δεύτερος αυτός τόμος των Βοηθητικών Μηχανημάτων Πλοίων περιέχει ειδικές περιγραφές των αντιπροσωπευτικών τύπων βοηθητικών μηχανημάτων και συσκευών, μαζί με την τυπική διάταξη της αντίστοιχης βοηθητικής εγκαταστάσεως, στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο μεγάλος αριθμός των σχημάτων, διαγραμμάτων και εικόνων αποσκοπεί και εδώ στη διευκόλυνση της κατανοήσεως του κειμένου.

Ηλεκτρονικά

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για τους μαθητές των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και έχει ως σκοπό να τους εξοικειώσει με τις γενικές αρχές των Ηλεκτρονικών. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύχθηκαν συνοπτικά οι ηλεκτρονικές λυχνίες κενού, παρόλο που σπάνια πια χρησιμοποιούνται, ενώ τα υπόλοιπα περιέχουν τα διάφορα στάδια που απαιτούνται για να αντιληφθεί κανείς πώς λειτουργεί ένας στοιχειώδης πομπός και ένας στοιχειώδης δέκτης.

Ηλεκτροτεχνία - Τόμος Α'

Στο παρόν βιβλίο κατεβλήθη προσπάθεια να δοθεί ολοκληρωμένη εικόνα των εννοιών της ηλεκτροτεχνίας με τρόπο τέτοιο ώστε, χωρίς να παραλείπεται τίποτε, κάθε θέμα να αναπτύσσεται όπως και όσο είναι απαραίτητο για τους μηχανολόγους, προς τους οποίους απευθύνεται. Για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου περιελήφθησαν στην ύλη του βιβλίου τεχνικές εφαρμογές και πολυάριθμα σχήματα.

Ηλεκτροτεχνικαί εφαρμογαί πλοίων

Βασικός σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να αποβεί χρήσιμο βοήθημα για τους σπουδαστές του Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) και για τη μελλοντική σταδιοδρομία των ανωτέρω ως Αξιωματικών Μηχανικών του πλοίου. Κύριο αντικείμενο του βιβλίου είναι οι εφαρμογές του ηλεκτρισμού στο πλοίο και διά των περιγραφομένων αποσκοπείται να αποκτήσει ο αναγνώστης γενική αντίληψη των αρχών, επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία των διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών ή μηχανημάτων του πλοίου.

Θερμοδυναμική

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι νόμοι που διέπουν τις αλλαγές καταστάσεως των αερίων και των ατμών και εφαρμόζονται περαιτέρω κατά τη λειτουργία των μηχανών εσωτερικής καύσεως και των ατμομηχανών. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να παράσχει στον μαθητή τις γνώσεις εκείνες του τρόπου λειτουργίας και των όρων καλύτερης αποδόσεως των μηχανών και μηχανημάτων για την καλύτερη συντήρηση και την οικονομικότερη εκμετάλλευση των θερμικών εγκαταστάσεων.

Καύσιμα - Λιπαντικά (α΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο συνεγράφη για να συμπληρώσει το κενό σε παρόμοια βοηθήματα στις Τεχνικές Σχολές και ειδικότερα στις Σχολές Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών, κρατώντας τους ενήμερους για τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της Τεχνολογίας των Καυσίμων και Λιπαντικών.

Μαθήματα Αγγλικής

Το βιβλίο αυτό αποτελεί εισαγωγή στους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους όρους και εκφράσεις, με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τους πρωτοετείς σπουδαστές των Δ.Σ.Ε.Ν. να εξοικειωθούν με τη ναυτική ορολογία και να μπορούν να την κατανοούν και να την χρησιμοποιούν. Έμφαση δίνεται στην προφορική γλώσσα, προκειμένου οι δόκιμοι αξιωματικοί φυλακής, μηχανικοί και ασυρματιστές, να μπορούν να εκφράζουν στην αγγλική γλώσσα τις καθημερινές τους ανάγκες.

Μεταλλοτεχνία - Συγκολλήσεις

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει κυρίως τα είδη συγκολλήσεων, τις διάφορες μεθόδους τους, το πεδίο εφαρμογής κάθε μεθόδου, την προετοιμασία, τον τρόπο εκτελέσεως και την εκλογή των καταλλήλων συνθηκών, υπό τις οποίες πρέπει να επιχειρείται κάθε συγκόλληση. Το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές των Τεχνικών Σχολών, αλλά και για τη μετέπειτα επαγγελματική τους ενασχόληση.

Μηχανές εσωτερικής καύσεως

Σκοπός του πρώτου τόμου του βιβλίου αυτού είναι να αποκτήσει ο σπουδαστής και μελλοντικός Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού μια καλύτερη αντίληψη των αρχών, στις οποίες βασίζεται η λειτουργία και συντήρηση των ναυτικών μηχανών Ντήζελ. Επίσης, ο τόμος αυτός μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα και για τους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ και για τους Αξιωματικούς Μηχανικούς του Εμπορικού Ναυτικού μας, για περαιτέρω ειδική μελέτη καθενός ξεχωριστά τύπου μηχανής Ντήζελ.

Μηχανουργική τεχνολογία - Τόμος Α'

Στο βιβλίο αυτό έγινε προσπάθεια να περιληφθούν όσο το δυνατόν πρακτικότερες οδηγίες, με σκοπό να βοηθηθεί τόσο ο μαθητής όσο και ο διδάσκων στην εποπτική διδασκαλία, με την οποία η μηχανουργική τέχνη μπορεί να διδαχθεί καλά. Ο πρώτος αυτός τόμος της Μηχανουργικής Τεχνολογίας περιγράφει τα απλά εργαλεία χεριού, τους τρόπους χρησιμοποιήσεώς τους, τα μηχανήματα, τα υπόλοιπα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις, τις πρώτες ύλες και τις εργασίες που εκτελούνται.

Μηχανουργική τεχνολογία -Τόμος Β'

Το βιβλίο αυτό είναι ο δεύτερος και τελευταίος τόμος της Μηχανουργικής Τεχνολογίας. Στον τόμο αυτόν περιγράφονται πρώτα τα βασικά όργανα μετρήσεως και ελέγχου και οι τρόποι χρήσεώς τους. Έπειτα περιγράφονται οι συνήθεις ηλεκτρομηχανές (δράπανο, πλάνη, τόρνος, φραιζομηχανή κ.λπ.) και δίνονται οδηγίες για την ορθή χρησιμοποίησή τους.

Ναυτική Γεωγραφία

Το παρόν βιβλίο προορίζεται για τους σπουδαστές των Ναυτικών Σχολών, αλλά και για όποιον ενδιαφέρεται για τη θάλασσα και τη γεωγραφία της, είτε επαγγελματικώς είτε ερασιτεχνικώς. Στο βιβλίο παρέχεται επιπροσθέτως και ελληνοαγγλικό γεωγραφικό ονοματολόγιο, καθώς και συνοδεύοντες το κείμενο χάρτες, προς διευκόλυνση των αναγνωστών.

Ναυτική Μετεωρολογία

Το παρόν βιβλίο ασχολείται κυρίως με τις μετεωρολογικές γνώσεις που είναι χρήσιμες για τη Ναυτιλία και με τη συμβολή της Ναυτιλίας στο έργο της Μετεωρολογίας. Κατεβλήθη κάθε προσπάθεια ώστε το βιβλίο να είναι πλήρως ενημερωμένο μέσω της συγχρόνου διεθνούς βιβλιογραφίας και να περιλάβει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να προωθήσει και να βελτιώσει την τέχνη του ναυτικού σ’ αυτόν τον τομέα της γνώσεως, με τελικό αποτέλεσμα την ασφαλέστερη, οικονομικότερη και ανετότερη εκτέλεση του πλου.

Ναυτική τέχνη

Στο παρόν βιβλίο συγκεντρώνονται οι γνώσεις που πηγάζουν εκ της πείρας, δίνονται γενικές αρχές και περιγράφονται οι πλέον συνήθεις καταστάσεις, τα στοιχεία των οποίων είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Το βιβλίο αυτό είναι μικρή εισφορά στη συνεχή προσπάθεια ανυψώσεως του μορφωτικού επιπέδου του Έλληνα ναυτικού και προσφέρεται ως βοήθημα στην αντιμετώπιση των καθημερινών επί του πλοίου επαγγελματικών προβλημάτων.

Ναυτικοί ατμολέβητες - Τόμος Α' (α΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τη δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των λεβήτων και κάθε οργάνου ή μηχανισμού που σχετίζεται με αυτούς, τον σκοπό που εκπληρώνει και τον τρόπο που λειτουργεί. Κατά τη συγγραφή του αποφεύχθηκαν οι γενικές θεωρίες, ενώ ο μεγάλος αριθμός σχημάτων και εικόνων αποσκοπεί στη διευκόλυνση κατανοήσεως του κειμένου.

Ναυτικοί ατμολέβητες - Τόμος Β' (α΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τη δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά των λεβήτων και κάθε οργάνου ή μηχανισμού που σχετίζεται με αυτούς, τον σκοπό που εκπληρώνει και τον τρόπο που λειτουργεί. Κατά τη συγγραφή του αποφεύχθηκαν οι γενικές θεωρίες, ενώ ο μεγάλος αριθμός σχημάτων και εικόνων αποσκοπεί στη διευκόλυνση κατανοήσεως του κειμένου.

Νεοελληνικά ναυτικά αναγνώσματα (β΄ έκδοση)

Η δεύτερη, εμπλουτισμένη έκδοση των Νεοελληνικών Ναυτικών Αναγνωσμάτων περιλαμβάνει έργα συγγραφέων από την εποχή του Διονυσίου Σολωμού και εντεύθεν, ενώ προσετέθη σε αυτήν και ναυτικό λεξιλόγιο. Η διαφορά του βιβλίου αυτού από τα άλλα νεοελληνικά αναγνώσματα είναι ότι περιορίζεται σε κείμενα που έχουν άμεση σχέση με τη θάλασσα.

Οι κοινοί ναυτικοί μας όροι και αι ρωμανικαί γλώσσαι

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται κάθε ναυτικός όρος στους διάφορους τύπους στους οποίους συναντάται στα κείμενα, μαζί με τη σημασία του και τη ρωμανική λέξη από την οποία προέρχεται, καθώς επίσης και τη σημασιολογική του έκταση. Η Γλωσσική Εταιρεία της Ακαδημίας Αθηνών έκρινε την παρούσα μελέτη άξια για το πρώτο βραβείο, τόσο για την επιστημονική της πληρότητα, όσο και για τη βιβλιογραφική της ενημέρωση.

Παράρτημα θερμοδυναμικής, πίνακες - διαγράμματα

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί παράρτημα του βιβλίου «Τεχνική Θερμοδυναμική» και περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα απαραίτητα για την επίλυση ασκήσεων επί των διαφόρων θεμάτων της ύλης. Ο διαχωρισμός των πινάκων και διαγραμμάτων από το κύριο βιβλίο εκρίθη απαραίτητος, για να μπορούν οι σπουδαστές να χρησιμοποιούν το παρόν εγχειρίδιο κατά τις γραπτές εξετάσεις τους.

Πεντάγλωσσο λεξικό ναυτικών όρων

Στο Πεντάγλωσσο Λεξικό Ναυτικών Όρων περιλαμβάνονται οι πλέον εύχρηστοι ναυτικοί όροι, τους οποίους χρησιμοποιούν τα στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού κάθε κλάδου και γενικώς οι επαγγελματίες που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη θάλασσα και τα παραπλήσια με το ναυτικό επαγγέλματα. Κύριος σκοπός της συγγραφής του ήταν να καλύψει ένα μεγάλο κενό της ελληνικής ναυτικής λεξικογραφίας και να αποτελέσει βοήθημα απαραίτητο για κάθε ναυτικό.

Στοιχεία ναυπηγίας (α΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο συνεγράφη με σκοπό να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους σπουδαστές των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και να παραμείνει στα χέρια τους ως εγχειρίδιο και κατά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία ως πλοιάρχων. Μέσα από τη μελέτη του, ο σπουδαστής θα κατατοπιστεί σε όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η ναυπήγηση ενός πλοίου, η ονοματολογία και η ασφάλειά του.

Στοιχεία ναυτικών μηχανών για πλοιάρχους

Το βιβλίο αυτό περιέχει τις βασικές γνώσεις της Μηχανολογίας του πλοίου, που χρειάζονται στον πλοίαρχο του Εμπορικού Ναυτικού για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του. Με τον εμπλουτισμό της ύλης με πληθώρα σχημάτων, διαγραμμάτων και εικόνων, οι σπουδαστές θα βοηθηθούν ακόμη περισσότερο στην αντιμετώπιση των τεχνικών ζητημάτων που θα παρουσιαστούν κατά τη σταδιοδρομία τους.

Τεχνολογία μηχανουργικών υλικών (α΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο, κατά τη συγγραφή του οποίου κατεβλήθη προσπάθεια να παραμείνει κατά το δυνατόν αυτοτελές, στόχο έχει να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν την κρυσταλλική δομή, τις μηχανικές και λοιπές χαρακτηριστικές ιδιότητες, τις θερμικές κατεργασίες και τις βιομηχανικές εφαρμογές των πιο εύχρηστων εξ αυτών.

Τριγωνομετρία

Ο παρών τόμος περιέχει ό,τι χρειάζεται ο ναυτιλλόμενος από την επίπεδη και σφαιρική Τριγωνομετρία. Οι βασικές έννοιες έχουν δοθεί με μεγάλη απλότητα, προκειμένου το βιβλίο να καταστεί εύχρηστο και για τους δόκιμους πλοιάρχους. Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται σ’ αυτό άπτονται στενά των προβλημάτων που θα συναντήσει ο μαθητής στο μάθημα της Ναυτιλίας και βοηθούν στην καλύτερη κατανόησή του.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1981-2001) Διδακτικά βιβλία για τους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν.

Les Français des stewards

Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ελλήνων θαλαμηπόλων. Αποτελείται από δύο βασικά μέρη: το πρώτο είναι αφιερωμένο σε μια σύντομη επισκόπηση βασικών στοιχείων της γαλλικής γραμματικής και το δεύτερο περιλαμβάνει κείμενα, διαλόγους και λεξιλόγιο. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια να είναι κατά το δυνατόν λιτό, ευανάγνωστο και πρόσφορο για μελέτη.

Aεριοστρόβιλοι

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η επαγγελματική «γνωριμία» των μηχανικών των πλοίων με τους ναυτικούς αεριοστρόβιλους. Κατά τη συγγραφή του καταβλήθηκε προσπάθεια να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σπουδαστών και συμπεριελήφθησαν στοιχεία και πληροφορίες, κυρίως υπό τη μορφή πινάκων, που συνιστούν βοήθημα και κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ανώτερα Μαθηματικά Α.Δ.Σ.Ε.Ν. μηχανικών (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ύλη των Μαθηματικών για τους Μηχανικούς των Ανωτέρων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα. Έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε κάθε ενότητα να δίνεται με απλότητα και σαφήνεια, χωρίς μακροσκελείς αποδείξεις, εμπλουτισμένη με παραδείγματα για την πλήρη κατανόησή της.

Αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό αποβλέπει στη βαθύτερη κατανόηση και την ορθότερη εφαρμογή των διεθνών κανονισμών αποφυγής συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ.). Η ολοκληρωμένη μορφή του σε επίπεδο εκπαιδεύσεως, εφαρμογής και επιστήμης θα το καταστήσει χρήσιμο διδακτικό κείμενο στις Α.Δ.Σ.Ε.Ν., αλλά και αναγκαίο βοήθημα για τους ναυτίλους αξιωματικούς στις γέφυρες των ελληνικών πλοίων.

Ατμομηχανές

Το βιβλίο αυτό περιέχει την ύλη που αναφέρεται στις ναυτικές ατμομηχανές, παλινδρομικές και στροβίλους. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια ώστε να καταστεί χρήσιμο εγχειρίδιο για τις σπουδές, αλλά και για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των σπουδαστών.

Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων (β΄ έκδοση)

Στο βιβλίο αυτό παρέχονται στην αρχή οι γενικοί ορισμοί και επεξηγείται ο σκοπός, τον οποίο εξυπηρετεί κάθε ένα από τα βοηθητικά μηχανήματα ή συσκευές. Ακολουθούν οι ειδικές περιγραφές των αντιπροσωπευτικών τύπων αυτών με την τυπική διάταξη της αντίστοιχης βοηθητικής εγκαταστάσεως, ενώ ο μεγάλος αριθμός σχημάτων, διαγραμμάτων και εικόνων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κατανοήσεως του κειμένου.

Δορυφορικές επικοινωνίες

Με το παρόν βιβλίο επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση στα νέα τηλεπικοινωνιακά και τεχνολογικά δεδομένα, το δε περιεχόμενό του αποτελεί το πρώτο μέρος μιας ενότητας που αναφέρεται στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα ναυτιλίας. Το βιβλίο αυτό στόχο έχει να βοηθήσει στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των αξιωματικών τηλεπικοινωνίας, αλλά και κάθε άλλου ατόμου που ασχολείται με τις ναυτικές τηλεπικοινωνίες.

Εκμετάλλευση ραντάρ - Βοηθήματα υποτυπώσεως

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια του τόμου «Ραντάρ» και περιλαμβάνει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχει το ραντάρ στη ναυσιπλοΐα, αλλά και τα διάφορα βοηθήματα υποτυπώσεως (κυρίως το ARPA). Σκοπός της συγγραφής του είναι να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν., αλλά και σε κάθε επαγγελματία ναυτίλο.

Ευστάθεια - Φόρτωση

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. Σκοπός του είναι να καλύψει όλο το φάσμα των γνώσεων που αποτελούν την ουσιωδέστερη προσπάθεια για σωστή και ασφαλή χρησιμοποίηση του πλοίου και να βοηθήσει τους χειριστές των πλοίων να κατανοήσουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα ειδικά θέματα ως προς την ευστάθεια και τη φόρτωση των πλοίων.

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. (μηχανικούς) να κατανοήσουν την Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, που αποτελεί ένα από τα βασικότερα μαθήματα όχι μόνο για τους μηχανικούς των ναυτικών εγκαταστάσεων, αλλά και γενικότερα των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη των νόμων της θεωρητικής Θερμοδυναμικής και το δεύτερο αναφέρεται στην εφαρμογή αυτών στις πραγματικές εγκαταστάσεις.

Ηλεκτρονική

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για τους δευτεροετείς σπουδαστές δοκίμους Ασυρματιστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν., προκειμένου να γνωρίσουν πώς λειτουργούν οι συσκευές του άμεσου περιβάλλοντός τους, που είναι κυρίως οι πομποί και οι δέκτες, και πώς γίνονται οι ραδιοεπικοινωνίες. Έτσι, όταν παρουσιαστεί ανάγκη, θα μπορούν να προσφέρουν τη βοήθειά τους στις ηλεκτρονικές τους συσκευές.

Ηλεκτροτεχνία - Τόμος Πρώτος (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό διδάσκεται στο πρώτο έτος των Σχολών Ραδιοτηλεγραφητών και Μηχανικών των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τον στατικό ηλεκτρισμό, τα ρεύματα μονής φοράς (συνεχή) και το μαγνητικό πεδίο. Για την καλύτερη εμπέδωση των γνώσεων των σπουδαστών, έχουν περιληφθεί στο βιβλίο λυμένα παραδείγματα κατά υποδειγματικό τρόπο.

Ηλεκτροτεχνία - Τόμος Δεύτερος

Ο δεύτερος αυτός τόμος της Ηλεκτροτεχνίας περιλαμβάνει τα σχετικά με τα εναλλασσόμενα ρεύματα και τα όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων. Η ανάλυση των κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος εξετάζεται με τη διανυσματική παράσταση των εναλλασσομένων μεγεθών και με τη μέθοδο του μιγαδικού λογισμού.

Καύσιμα - Λιπαντικά

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί προϊόν της ανάγκης για ανασυγγραφή του βιβλίου «Καύσιμα-Λιπαντικά», ύστερα από αναπροσαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, που εκπονήθηκε από το Υ.Ε.Ν. Στα περισσότερα σημεία, το βιβλίο βασίσθηκε στην προηγούμενη έκδοση του Ιδρύματος Ευγενίδου, ενώ σε άλλα χρειάσθηκε είτε η προσαρμογή, είτε η συμπλήρωση κεφαλαίων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προγράμματος.

Μαθηματικά Α.Δ.Σ.Ε.Ν. πλοιάρχων (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό συνεγράφη για το ακαδημαϊκό έτος 1991-92 και περιλαμβάνει πλήθος εφαρμογών και παραδειγμάτων σε μαθηματικά θέματα που αφορούν τον σπουδαστή Πλοίαρχο των Α.Δ.Σ.Ε.Ν.. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια να αποτελεί ένα αυστηρό μαθηματικό κείμενο, που να καλύπτει τις ανάγκες των σπουδαστών, οι οποίοι επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους σε Πανεπιστήμια ή Πολυτεχνεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Μετεωρολογία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Ναυτικών Λυκείων. Περιλαμβάνει σύντομη ιστορική ανασκόπηση και μια γενική αναφορά στους σκοπούς, κλάδους και εφαρμογές της Μετεωρολογίας και ιδιαίτερα της Ναυτικής Μετεωρολογίας, ενώ παράλληλα εξετάζεται η έκταση, η χημική σύσταση, η φυσική δομή και ο ιονισμός της γήινης ατμόσφαιρας.

Ναυπηγία (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές Πλοιάρχους των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Βασική επιδίωξη κατά τη συγγραφή του ήταν να καλύψει κυρίως τις γνώσεις ναυπηγικής που ενδιαφέρουν τον χειριστή του πλοίου, αλλά και να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα όχι μόνο για τους σπουδαστές των Σχολών, αλλά και για πιο εξειδικευμένο προσωπικό της ναυτιλιακής κοινωνίας.

Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα - Τόμος Α΄

Ο πρώτος τόμος του βιβλίου αυτού πραγματεύεται τη θεωρία κατασκευής και λειτουργίας, καθώς και τους αντιπροσωπευτικούς τύπους των γυροσκοπικών πυξίδων, πηδαλίων, δρομομέτρων και βυθομέτρων. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τους σπουδαστές στην κατανόηση του μαθήματος «Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα» και οδηγό, επάνω στο πλοίο, για την αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας που μπορεί να παρουσιάσουν τα όργανα αυτά.

Ναυτική Μετεωρολογία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Στα διάφορα κεφάλαιά του εξετάζονται τα ακόλουθα: η θερμοκρασία της θάλασσας και του αέρα, η ατμοσφαιρική πίεση και οι άνεμοι, η γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, το νερό στην ατμόσφαιρα της Γης, τα οπτικά φαινόμενα της ατμόσφαιρας, οι πάγοι, τα παγόβουνα και τα κύματα της θάλασσας, οι ατμοσφαιρικές διαταράξεις και οι μέθοδοι αναλύσεως και προγνώσεως του καιρού.

Ναυτική τέχνη

Στο παρόν βιβλίο, που απευθύνεται στους σπουδαστές Πλοιάρχους των Α.Δ.Σ.Ε.Ν., παρέχονται οι γνώσεις και οι βασικές αρχές χειρισμών, που σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία, θα συμβάλουν στην αρτιότερη κατάρτιση των ναυτικών. Συγχρόνως, το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για οποιονδήποτε ασχολείται με τη θάλασσα.

Ναυτικοί ατμολέβητες (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τους ναυτικούς ατμολέβητες, που αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα των εγκαταστάσεων προώσεως των ατμοκινήτων πλοίων. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η πλήρης κατανόηση των σχετικών με τους λέβητες στοιχείων, που θα δώσει στους σπουδαστές τα κατάλληλα εφόδια και θα συντελέσει ώστε να γίνουν ενεργοί παράγοντες καλής λειτουργίας των πλοίων και προόδου της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ναυτιλία - Τόμος Α΄ (Aκτοπλοΐα)

Στον παρόντα πρώτο τόμο της Ναυτιλίας, την «Ακτοπλοΐα», αναπτύσσονται οι σύγχρονες μέθοδοι ναυσιπλοΐας, θεωρητικά τεκμηριωμένες και πρακτικά θεμελιωμένες, με τρόπο ώστε να αποκομίζεται από τους σπουδαστές και τους ναυτίλους αξιωματικούς το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Στόχος της συγγραφής τους ήταν να αποτελέσει έναν θεωρητικά πλήρη και πρακτικά εύχρηστο οδηγό, χρήσιμο σε κάθε περίσταση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ενδιαφερομένων.

Ναυτιλία - Τόμος Β΄ (Αστρονομική Ναυτιλία)

Στον παρόντα δεύτερο τόμο της Ναυτιλίας, την «Αστρονομική Ναυτιλία», αναπτύσσονται θέματα ναυτικής κοσμογραφίας, χρόνου, αστρονομικής ναυσιπλοΐας, ωκεανοπλοΐας και παλιρροιών.

Παράρτημα τεχνικής Θερμοδυναμικής

Το τεύχος αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου «Τεχνική Θερμοδυναμική», διότι περιλαμβάνει τους πίνακες και τα διαγράμματα που είναι απαραίτητα για την επίλυση των ασκήσεων επί της ύλης του βιβλίου. Ο διαχωρισμός των πινάκων και διαγραμμάτων από το βιβλίο κρίθηκε απαραίτητος, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους σπουδαστές στις γραπτές εξετάσεις.

Ραδιοναυτιλία (Ηλεκτρονική Ναυτιλία)

Στον παρόντα πρώτο τόμο της Ναυτιλίας, την «Ακτοπλοΐα», αναπτύσσονται οι σύγχρονες μέθοδοι ναυσιπλοΐας, θεωρητικά τεκμηριωμένες και πρακτικά θεμελιωμένες, με τρόπο ώστε να αποκομίζεται από τους σπουδαστές και τους ναυτίλους αξιωματικούς το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Στόχος της συγγραφής τους ήταν να αποτελέσει έναν θεωρητικά πλήρη και πρακτικά εύχρηστο οδηγό, χρήσιμο σε κάθε περίσταση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ενδιαφερομένων.

Ραδιοναυτιλία (Σημειώσεις)

Οι Σημειώσεις αυτές συνεγράφησαν προκειμένου να αποτελέσουν ένα πλήρες και ενιαίο βοήθημα για τους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. στο μάθημα της Ραδιοναυτιλίας και Ηλεκτρονικής Ναυτιλίας.

Ραδιοτηλετυπικές επικοινωνίες

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες των σπουδαστών των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και ΚΕ.Σ.Ε.Ν. και συγχρόνως συμβάλλει στην πλήρωση του υφισταμένου κενού στην ελληνική βιβλιογραφία, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Ραντάρ

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις αρχές λειτουργίας των ραντάρ, τη λειτουργία κυκλωμάτων συσκευής ραντάρ, τα χαρακτηριστικά της, την εγκατάσταση και τον έλεγχο λειτουργίας της, τους διακόπτες, τους ρυθμιστές, τον χειρισμό της και άλλα, σχετιζόμενα με τα ραντάρ, θέματα. Σκοπός της συγγραφής του είναι να αποτελέσει, σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο της κάθε τύπου συσκευής ραντάρ, ένα σημαντικό βοήθημα στις γέφυρες των Ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Σημειώσεις Γενικής Χημείας Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών

Οι Σημειώσεις Γενικής Χημείας περιλαμβάνουν θέματα ανόργανης χημείας (διαλύματα, χημικές αντιδράσεις, οξείδωση και αναγωγή, γαλβανικά στοιχεία και συσσωρευτές, ηλεκτρόλυση κ.ά.), καθώς και θέματα οργανικής χημείας (οργανικές ενώσεις, αρωματικές ενώσεις, πετρέλαιο και πετροχημικά, πολυμερή κ.ά.).

Σημειώσεις Φυσικής ΙΙ Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών (β΄ έκδοση)

Οι Σημειώσεις αυτές συνεγράφησαν για να δώσουν ένα πλήρες και ενιαίο βοήθημα στους σπουδαστές των Σχολών Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού για το μάθημα Φυσική ΙΙ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις βασικές έννοιες του μαθήματος και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη θερμική και την πυρηνική ενέργεια, την εκμετάλλευση και τις εφαρμογές τους. Οι Σημειώσεις έχουν εμπλουτισθεί με πληθώρα σχεδιαγραμμάτων, γραφικών παραστάσεων, σχημάτων και φωτογραφιών για την καλύτερη απόδοση της θεωρίας.

Στοιχεία Δικαίου (1. Συνταγματικού 2. Ναυτικού)

Στο παρόν σύγγραμμα αναπτύσσονται τμήματα του Ναυτικού Δικαίου, αλλά και εισαγωγικές έννοιες του δικαίου και στοιχείων συνταγματικού δικαίου, που κρίθηκαν απαραίτητα για τη γενικότερη κατάρτιση των στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού. Κατά τη συγγραφή του κατεβλήθη προσπάθεια ώστε οι διάφορες έννοιες να διατυπώνονται με απλότητα και σαφήνεια, προκειμένου να είναι ευχερέστερη η κατανόησή τους από τους σπουδαστές.

Στοιχεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια αναπτύξεως διαφόρων θεμάτων που έχουν σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως π.χ. η εσωτερική δομή τους, ο τρόπος ροής των πληροφοριών, τα διάφορα λειτουργικά συστήματα και οι γλώσσες προγραμματισμού ανωτέρου επιπέδου.

Στοιχεία Ναυπηγίας (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο αποτελεί εμπλουτισμένη έκδοση των «Στοιχείων Ναυπηγίας» για τις Δ.Σ.Ε.Ν και συνεγράφη με σκοπό να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους σπουδαστές των Ανώτερων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και να παραμείνει στα χέρια τους ως εγχειρίδιο και κατά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία ως πλοιάρχων. Μέσα από τη μελέτη του, ο σπουδαστής θα κατατοπιστεί σε όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η ναυπήγηση ενός πλοίου, η ονοματολογία και η ασφάλειά του.

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου

Το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου καλύπτει τη διδακτέα ύλη του μαθήματος του Ναυτικού Δικαίου στις Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και των τριών κλάδων, Πλοιάρχων, Μηχανικών και Ραδιοτηλεγραφητών, η διδασκαλία του οποίου είναι απαραίτητη για την πληροφόρηση των μελλόντων αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού σε νομικά θέματα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του επαγγέλματός τους.

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (Τεχνικά Ναυτικά Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές των τεχνικών Ναυτικών Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού. Στην ανάπτυξη των θεμάτων καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε κάθε θέμα να παρουσιασθεί με απλό τρόπο, προκειμένου να είναι κατανοητό στους σπουδαστές, και το βιβλίο να εξυπηρετεί τον γενικότερο σκοπό της αρτιότερης εκπαίδευσης των στελεχών της Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και απευθύνεται στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν.. Σκοπός της συγγραφής του ήταν να συμβάλει στην κατανόηση από τους Μηχανικούς Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού των προβλημάτων που απαντώνται σήμερα από την ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου στα πλοία.

Σφαιρική τριγωνομετρία

Το παρόν βιβλίο αποτελεί σημαντικό βοήθημα τόσο για όσους ασχολούνται με την Αστρονομία, όσο και για τους Πλοιάρχους του Εμπορικού και του Πολεμικού Ναυτικού, που είτε ταξιδεύουν, είτε σπουδάζουν, είτε προετοιμάζονται για εξετάσεις για δίπλωμα ανωτέρας τάξεως. Στο βιβλίο αυτό ο ενδιαφερόμενος, εκτός του θεωρητικού μέρους, θα βρει πλήθος εφαρμογών τόσο στη Ναυτιλία όσο και στην Αστρονομία.

Τεχνική Θερμοδυναμική

Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει του σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. (μηχανικούς) να κατανοήσουν την Τεχνική Θερμοδυναμική, που αποτελεί ένα από τα βασικότερα μαθήματα για τους μηχανικούς των ναυτικών εγκαταστάσεων. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο περιέχει την ανάπτυξη των νόμων της θεωρητικής θερμοδυναμικής και το δεύτερο αναφέρεται στην εφαρμογή των νόμων αυτών στις πραγματικές καταστάσεις.

Τεχνολογία μηχανουργικών υλικών (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο, κατά τη συγγραφή του οποίου κατεβλήθη προσπάθεια να παραμείνει κατά το δυνατόν αυτοτελές, στόχο έχει να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν την κρυσταλλική δομή, τις μηχανικές και λοιπές χαρακτηριστικές ιδιότητες, τις θερμικές κατεργασίες και τις βιομηχανικές εφαρμογές των πιο εύχρηστων εξ αυτών. Για την πληρέστερη κατανόηση των προς διδασκαλία αντικειμένων περιελήφθησαν τα απαιτούμενα, κατά το δυνατόν, σχήματα και εικόνες.

Φυσική ΙΙ - Τόμος Πρώτος

Στον πρώτο αυτόν τόμο της Φυσικής ΙΙ αναπτύσσονται τα απαραίτητα για την κατανόηση των μαθημάτων ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας και θεμάτων του μαθήματος συνεννοήσεως. Κατά την ανάπτυξη όλων των θεμάτων δεν παραλείπεται η επαρκής αναφορά στην αγγλική ορολογία, η οποία θα φανεί χρήσιμη τόσο στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων, όσο και στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Ραδιοτηλεγραφητών, ειδικά κατά τη μελέτη των εγχειριδίων λειτουργίας των διαφόρων συσκευών.

Φυσική ΙΙ - Τόμος Δεύτερος

Ο δεύτερος τόμος της Φυσικής ΙΙ αποτελεί συνέχεια του πρώτου τόμου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ηλεκτρικά στοιχεία-συσσωρευτές, ηλεκτρικές μηχανές, ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές στα πλοία, ηλεκτρικός φωτισμός-υπολογιστές.

Χημεία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές μηχανικούς των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και βάση του αποτέλεσε το εγχειρίδιο «Σημειώσεις Γενικής Χημείας», που χρησίμευσε ως βοήθημα για το συγκεκριμένο μάθημα από το 1985 ως το 1996. Μέσα από το βιβλίο αυτό, οι μαθητές θα αποκτήσουν εισαγωγικές γνώσεις χημείας και θα κατατοπιστούν σχετικά με θέματα εφαρμοσμένης χημείας, στοιχείων οργανικής χημείας, αλλά και ζητήματα ασφάλειας των εργαζομένων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (2002 έως σήμερα) Διδακτικά βιβλία για τους σπουδαστές των Α.Ε.Ν.

English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part one

Με το βιβλίο αυτό, προσφέρεται η απαραίτητη εξοικείωση με την Αγγλική Γραμματική, η οποία έχει δύο στόχους: να παρουσιάσει τα γραμματικά φαινόμενα της Αγγλικής γλώσσας και να προσφέρει επαρκή, κατά το δυνατόν, εξάσκηση, με εφαρμογές, αξιοποιώντας υλικό που προέρχεται κυρίως από ναυτικά κείμενα. Επί πλέον, προσφέρεται και σημαντικός όγκος ορολογίας στους μελλοντικούς Αξιωματικούς (Πλοιάρχους και Μηχανικούς) του Εμπορικού Ναυτικού.

English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part two

Στον δεύτερο αυτόν τόμο της Αγγλικής Γραμματικής παρουσιάζονται γραμματικά φαινόμενα της Αγγλικής γλώσσας και προσφέρεται επαρκής, κατά το δυνατόν, εξάσκηση, με εφαρμογές, και με υλικό που προέρχεται κυρίως από ναυτικά κείμενα. Επί πλέον, περιλαμβάνεται σημαντικός όγκος ορολογίας στους μελλοντικούς Αξιωματικούς (Πλοιάρχους και Μηχανικούς) του Εμπορικού Ναυτικού.

English Grammar for the Merchant Marine Academies - Part three

Στον τρίτο αυτόν τόμο της Αγγλικής Γραμματικής, εκτός από την παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων της Αγγλικής γλώσσας και της ορολογίας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη γραμματική της δημιουργίας προτάσεων και στη συνδεσμολογία τους για τη βελτίωση της γραφής. Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας των σχολών, προστέθηκε ένα κεφάλαιο για την τεχνική και τη γραμματική δομή του SEASPEAK.

Maritime English Vol1

Το βιβλίο αυτό αποτελεί διδακτικό βοήθημα για το μάθημα «Ναυτικά Αγγλικά» Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνου στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες εκείνες, που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν με ευχέρεια στο επαγγελματικό τους περιβάλλον, δηλαδή να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες καταστάσεις επικοινωνίας ως Αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού. Βασίζεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Maritime English Vol2

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για το μάθημα «Ναυτικά Αγγλικά» Δ', Ε' και ΣΤ' εξαμήνου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες εκείνες, που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν με ευχέρεια στο επαγγελματι¬κό τους περιβάλλον. Με γνώμονα τις προδιαγραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) (Model Course 3.17 για τα Ναυτικά Αγγλικά).

Ανθρώπινες σχέσεις (β΄ έκδοση)

Η παρούσα β΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Ανθρώπινες Σχέσεις είναι σύμφωνη με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013) και καλύπτει την διδασκαλία του ομώνυμου μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου Πλοιάρχων καθώς και του μαθήματος «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε΄ εξαμήνου Μηχανικών. Το εγχειρίδιο πραγματεύεται γενικά θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά και ειδικότερα, όπως οι ανθρώπινες σχέσεις στη κοινωνία του πλοίου κ.ά.

Αντλίες

Το βιβλίο Αντλίες στόχο έχει να παρέχει στους σπουδαστές των ΑΕΝ Μηχανικών και σε κάθε χρήστη αντλιών τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα είδη και τις εφαρμογές των αντλιών στα πλοία καθώς και με την πρόληψη, διάγνωση και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση τους. Πραγματεύεται θέματα όπως η γενική ταξινόμηση των αντλιών, οι τύποι και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά μεγέθη των συστημάτων αντλήσεως, η ροή και οι χαρακτηριστικές καμπύλες των δυναμικών αντλιών.

Αντοχή υλικών (β΄ έκδοση)

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές των ΑΕΝ Μηχανικών τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις γύρω από τις αλληλεπιδράσεις των δυνάμεων και των καταπονήσεων που προκαλούνται από αυτές, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως τη λειτουργία των διαφόρων μερών των μηχανών, αλλά και των μηχανών ως ολοτήτων. Η παρούσα β΄ έκδοση του εγχειριδίου έχει επικαιροποιηθεί ώστε να συνάδει με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013)

Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων (β΄ έκδοση)

Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων περιλαμβάνεται η πλειονότητα των κατηγοριών των βοηθητικών μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στα πλοία. Η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας τους, καθώς και η φιλοσοφία της εφαρμογής τους στις λειτουργίες των πλοίων, έχει ως βασικό στόχο να ενισχυθεί το γνωστικό υπόβαθρο των σπουδαστών/στριών ΑΕΝ που θα ακολουθήσουν το επάγγελμα του μηχανικού των πλοίων.

Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα / Τήρηση Φυλακής-ARPA

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στο να προσφέρει ολοκληρωμένες γνώσεις στους εκπαιδευόμενους Πλοιάρχους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στα μαθήματα «Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα» και «Τήρηση Φυλακής-ARPA». Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας επιτάσσει την «Τήρηση Φυλακής» στα πλοία, για την οποία είναι αναγκαία η βαθιά γνώση των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ), της διεθνούς πρακτικής για την τήρηση των φυλακών, του ραντάρ και της συσκευής ARPA.

Διεθνείς κανονισμοί - Ναυτιλιακή πολιτική και Δίκαιο της θάλασσας (γ΄ έκδοση)

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μία αναθεωρημένη τρίτη έκδοση, που χωρίζεται σε 3 μέρη: Το πρώτο αφορά στους διεθνείς κανονισμούς, περιλαμβάνοντας και την εθνική νομοθεσία που αναγκαστικά επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αγορά των δεξαμενοπλοίων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει επιλεκτικά θέματα διεθνούς, ενωσιακής και εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής, ενώ το τρίτο πραγματεύεται αποκλειστικά ζητήματα που σχετίζονται με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο - Αυτοματισμοί πλοίων (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές των Ναυτικών Ακαδημιών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αυτοματισμού. Επίσης, εξυπηρετεί δύο στόχους: εισάγει τον σπουδαστή γενικά στις έννοιες και τις τεχνικές του αυτοματισμού και παρουσιάζει τους αυτοματισμούς, όπως αυτοί χρησιμοποιούνται στη ναυτική τεχνολογία.

Επικοινωνία Πλοιάρχου (γ΄ έκδοση)

Στην παρούσα γ΄ επικαιροποιημένη έκδοση του εγχειριδίου Αλληλογραφία, που φέρει πλέον τον τίτλο Επικοινωνία Πλοιάρχου, πραγματοποιήθηκαν προσθήκες, προσαρμογές και βελτιώσεις του περιεχομένου του, με βάση τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στη ναυτιλία και αφορούν στην διοικητική και λογιστική επικοινωνία του πλοιάρχου, καθώς και στις παρατηρήσεις των διδασκόντων στις ΑΕΝ, ενώ ακολουθήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του ομώνυμου μαθήματος.

Επικοινωνίες Ι (γ΄ έκδοση)

Η παρούσα γ΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Επικοινωνίες Ι έχει συγγραφεί έτσι ώστε να καλύπτει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013) και πιο συγκεκριμένα το μάθημα «Ναυτικές Επικοινωνίες Ι» του Β΄ εξαμήνου των ΑΕΝ Πλοιάρχων. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τον επαγγελματία ναυτίλο και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Επικοινωνίες ΙΙ (β΄ έκδοση)

Η παρούσα β΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Επικοινωνίες ΙΙ είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται το νέο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013), το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της STCW ’78 (τροποποιήσεις Manila 2010) και πιο συγκεκριμένα το μάθημα «Ναυτικές Επικοινωνίες ΙΙ» του Δ΄ εξαμήνου των ΑΕΝ Πλοιάρχων.

Ευστάθεια - Κοπώσεις (β΄ έκδοση)

Το διδακτικό εγχειρίδιο Ευστάθεια-Κοπώσεις έχει σκοπό να καταστήσει πιο προσιτή την αναγκαία γνώση στον τομέα ευστάθειας και αντοχής των πλοίων στους σπουδαστές των ΑΕΝ και κατ’ επέκταση σε όλους όσοι έχουν ευθύνη για την φόρτωση και ασφαλή λειτουργία τους. Επίσης, φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους σπουδαστές αλλά και τους Αξιωματικούς των πλοίων στα προβλήματα που σχετίζονται με την ευστάθεια και την αντοχή των πλοίων και να παράσχει στοιχεία σχετικά με τη μεθοδολογία αντιμετώπισής τους.

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Το βιβλίο αυτό αποτελεί διδακτικό εγχειρίδιο για τους σπουδαστές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Σκοπός του είναι να τους προσφέρει μια άρτια και παιδαγωγικά αποτελεσματική εισαγωγή στις βασικές μαθηματικές έννοιες, επάνω στις οποίες θα στηριχθούν πολλές από τις επόμενες γνώσεις και εμπειρίες που θα αποκτήσουν στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ως φοιτητές των Α.Ε.Ν. και αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Ηλεκτρικές Μηχανές - Τόμος Α'

Το διδακτικό εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές Μηχανικούς του Γ' εξαμήνου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν). Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού, καθώς και την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών διατάξεων-συσκευών (μετασχηματιστών, ανορθωτών, μηχανών συνεχούς ρεύματος και συγχρόνων γεννητριών), που αναλύονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Ηλεκτρικές Μηχανές - Τόμος Β'

Το διδακτικό εγχειρίδιο Ηλεκτρικές Μηχανές τόμος Β΄ απευθύνεται στους σπουδαστές Μηχανικούς Ε΄ εξαμήνου των ΑΕΝ και έχει συγγραφεί σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013). Σκοπός του εγχειριδίου είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών διατάξεων-συσκευών, οι οποίες αναλύονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Ηλεκτρονικά

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για χρήση από τους σπουδαστές των Σχολών Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού για το Β΄ εξάμηνο σπουδών. Ορισμένοι παράγραφοί του είναι δυνατόν να μην είναι πλήρως κατανοητές από τους σπουδαστές, αφού αντίστοιχο περιεχόμενο του βιβλίου διδάσκεται στο Ε΄ εξάμηνο Πανεπιστημιακών σπουδών. Στο βιβλίο αναλύονται βασικές έννοιες της Ηλεκτρονικής επιστήμης, όπως ημιαγωγοί, δίοδοι, ενισχυτές, τρανζίστορ επαφής, μετατροπείς, ηλεκτρονικά στοιχεία ισχύος κ.ά..

Μαθηματικά (Πλοιάρχων-Mηχανικών)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί διδακτικό εγχειρίδιο για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Σκοπός του είναι να προσφέρει μια άρτια και παιδαγωγικά αποτελεσματική εισαγωγή στις βασικές μαθηματικές έννοιες, στις οποίες θα στηριχθούν πολλές από τις επόμενες γνώσεις και εμπειρίες που θα αποκτήσουν οι σπουδαστές στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ως φοιτητές των Α.Ε.Ν. και αργότερα ως αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού.

Μεταφορά φορτίων (β΄ έκδοση)

Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για τη διδασκαλία του μαθήματος «Μεταφορά Φορτίων» στους σπουδαστές Πλοιάρχους των Ε΄ και Στ΄ εξαμήνων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Η ύλη του παρέχει τις βασικές γνώσεις, ώστε ο νέος ανθυποπλοίαρχος να μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς και αποτελεσματικά στα καθήκοντά του ως αξιωματικού καταστρώματος, αφού θα είναι σε θέση να αντιληφθεί αμέσως τον χειρισμό των φορτίων και να επιβλέψει τη στοιβασία και την ασφάλισή τους.

Μηχανές εσωτερικής καύσεως - Τόμος Πρώτος (β΄ έκδοση)

Ο πρώτος αυτός τόμος του βιβλίου Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως απευθύνεται στους σπουδαστές των ΑΕΝ και έχει γραφεί σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας. Η επιλογή της ύλης και η βαρύτητα που δόθηκε στην ανάπτυξη ορισμένων αντικειμένων έγινε με κριτήριο τη βαθύτερη κατανόηση από τους σπουδαστές των αρχών κατασκευής και λειτουργίας των ναυτικών πετρελαιομηχανών. Στην παρούσα β' έκδοση πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του.

Μηχανές εσωτερικής καύσεως - Τόμος Δεύτερος (β΄ έκδοση)

Στην παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως, Τόµος Β, πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση και επικαιροποίηση του περιεχοµένου του, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις που επήλθαν στο συγκεκριµένο αντικείµενο µετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου, καθώς και τις µεταβολές σε σχετικά διεθνή πρότυπα και κανονισµούς.

Μηχανική των Ρευστών (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να δώσει ερεθίσματα για περαιτέρω εμβάθυνση των Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού σε ζητήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τη ροή των ρευστών, καθώς και των μηχανημάτων διακινήσεώς τους, αλλά και να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα και για τον επαγγελματία Μηχανικό. Η β' έκδοση του παρόντος βιβλίου κρίθηκε αναγκαία λόγω της εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών στις ΑΕΝ (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013).

Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS (β΄ έκδοση)

Ο βασικός σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η κάλυψη των νέων εκπαιδευτικών αναγκών των ΑΕΝ στο μάθημα των Ναυτικών Ηλεκτρονικών Οργάνων (Γ΄εξαμήνου) και στο μάθημα των Συστημάτων Ηλεκτρονικού Χάρτη ECDIS (Γ΄εξαμήνου), σύμφωνα με τα αναθεωρημένα πρότυπα της ΔΣ STCW ’78 (τροποποιήσεις Manila 2010), τα οποία έχουν υιοθετηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την εκπαίδευση των σπουδαστών των ΑΕΝ.

Ναυτική Γεωγραφία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των Α.Ε.Ν. και ανταποκρίνεται στη διδακτέα ύλη του αναλυτικού προγράμματος της Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων. Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γνώση των βασικών στοιχείων της ωκεανογραφίας και των ιδιοτήτων του θαλασσινού νερού, των ηπείρων, των ωκεανών της γης, των κυριότερων θαλασσών, λιμένων και εμπορευμάτων που διακινούνται από αυτούς, αλλά και γνώση των μεγάλων πλωτών ποταμών, λιμνών και διωρύγων.

Ναυτική Μετεωρολογία (β΄ έκδοση)

Το διδακτικό εγχειρίδιο Ναυτική Μετεωρολογία στόχο έχει να αποκτήσουν οι σπουδαστές των ΑΕΝ Πλοιάρχων γνώση των βασικών στοιχείων της μετεωρολογίας, της ατμόσφαιρας, των σπουδαιότερων μετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, άνεμος, κύματα), αλλά και να αντλήσουν πληροφορίες για τα παγκόσμια συστήματα καιρού, τις υφέσεις, τους αντικυκλώνες, τους κυκλώνες, τα θαλάσσια ρεύματα και τους πάγους.

Ναυτική Τέχνη (β΄ έκδοση)

Στο παρόν βιβλίο, που απευθύνεται στους σπουδαστές Πλοιάρχους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, παρέχονται οι γνώσεις και οι βασικές αρχές χειρισμών, που σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία, θα συμβάλουν στην αρτιότερη κατάρτισή τους. Συγχρόνως, το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για οποιονδήποτε ασχολείται με τη θάλασσα. Η παρούσα νέα έκδοση ανταποκρίνεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013), είναι επικαιροποιημένη και πλήρως ενημερωμένη.

Ναυτιλιακές γνώσεις

Το εγχειρίδιο «Ναυτιλιακές Γνώσεις» απευθύνεται στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και ανταποκρίνεται στη διδακτέα ύλη του αναλυτικού προγράμματος της Α.Ε.Ν. Μηχανικών. Σκοπός του είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές γενικές γνώσεις τόσο για την ονοματολογία των διαφόρων μερών του πλοίου, τις διαστάσεις του και τη διάκριση των πλοίων σε κατηγορίες, όσο και για το εργασιακό τους περιβάλλον, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Ναυτιλιακό Δίκαιο (β΄ έκδοση)

Με σημείο αναφοράς το κεφάλαιο της ναυλώσεως, στο βιβλίο αυτό περιγράφεται η πορεία του επιχειρηματικού βίου του πλοίου μέσα από τα κανάλια των νομικών διατάξεων και των δικαιϊκών παραδόσεων. Σκοπός της συγγραφής του ήταν να αποτελέσει όχι μόνο διδακτικό εγχειρίδιο, αλλά και σύμβουλο για τον αυριανό πλοίαρχο.

Οικονομική εκμετάλλευση πλοίου (β΄ έκδοση)

Η παρούσα β΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου έχει συγγραφεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013), το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της STCW ’78 (τροποποιήσεις Manila 2010) και πιο συγκεκριμένα το μάθημα «Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου» του Στ΄ εξαμήνου των ΑΕΝ Πλοιάρχων.

Πληροφορική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (β΄ έκδοση)

Η αναθεωρημένη αυτή δεύτερη έκδοση της «Πληροφορικής» συνεγράφη με βάση όλες τις σύγχρονες τάσεις στον χώρο των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιβαλλόντων αξιοποιήσεώς τους. Έτσι, περιγράφεται το λειτουργικό σύστημα Windows XP (που αντικαθιστά το παλαιότερο Windows 2000) και η σουίτα γραφείου Office 2003, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές σχεδόν σε όλα τα κεφάλαια και παραρτήματα.

Ραντάρ (β΄ έκδοση)

Η παρούσα β΄ έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου Ραντάρ είναι επικαιροποιημένη και πλήρως αναπροσαρμοσμένη, ώστε να συνάδει με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΝ Πλοιάρχων (ΦΕΚ 2303, τεύχος δεύτερο, 16-9-2013). Τα θέματα που πραγματεύεται είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών λειτουργίας του radar, των κύριων χαρακτηριστικών του, των πληροφοριών που παρέχει και της σημασίας τους, της λειτουργίας των βασικών κυκλωμάτων του, των διακοπτών και των ρυθμιστών του κ.λπ.

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (γ΄ έκδοση)

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις Αρχές του Δικαίου, τα Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου και έννοιες όπως η νομική έννοια του πλοίου, οι συμβάσεις ναυτολόγησης κ.ά., τις εισαγωγικές έννοιες του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θαλάσσης, των ειδικών οικονομικών ζωνών, την πειρατεία και τρομοκρατία στη θάλασσα κ.λπ., καθώς και βασικές γνώσεις για τον IMO και τους διεθνείς κανονισμούς και συμβάσεις, που αφορούν στην ναυτική ασφάλεια, στην ναυτική τεχνολογία και στην διευκόλυνση των θαλασσίων μεταφορών.

Τεχνολογία υλικών (β΄ έκδοση)

Το παρόν βιβλίο αποτελεί επικαιροποιημένη β' έκδοση του βιβλίου Μεταλλουργία του Καθηγητή Π. Πετρόπουλου και απευθύνεται στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες Β' εξαμήνου των σχολών Μηχανικών των ΑΕΝ. Σε αυτό επιχειρείται μια εισαγωγή στον κόσμο των υλικών με τρόπο επιστημονικό, αλλά συνάμα απλό και κατανοητό.

Φυσική (β΄ έκδοση)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους πρωτοετείς και δευτεροετείς σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στους αυριανούς Πλοιάρχους ή Μηχανικούς της ελληνικής ή ελληνόκτητης ναυτιλίας. Στόχος του είναι να συμβάλει επιτυχώς στο να κατανοήσουν οι σπουδαστές στοιχειώδεις έννοιες της Φυσικής, τις οποίες συναντούν τόσο στην καθημερινή τους ζωή στην ξηρά, όσο και στα πλοία.

Ψηφιακά συστήματα - Δίκτυα υπολογιστών

Το εγχειρίδιο Ψηφιακά Συστήματα-Δίκτυα Υπολογιστών εκπονήθηκε µε σκοπό να καλύψει το αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας του αντίστοιχου µαθήµατος του Δ' εξαµήνου της Σχολής Μηχανικών των ΑΕΝ και συνεγράφη σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και πιστοποιήσεως της Διεθνούς Συµβάσεως STCW ’78 (Manila amendments 2010). Σε αυτό αναπτύσσονται τα ψηφιακά ηλεκτρονικά και οι εφαρµογές τους στη ναυτική τεχνολογία του πλοίου.

Ψυκτικές - Κλιματιστικές εγκαταστάσεις - αερισμός (β΄ έκδοση)

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους σπουδαστές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού για το αντίστοιχο μάθημα του Ε' εξαμήνου των Σχολών Μηχανικών. Με δεδοµένη την πληθώρα των συγχρόνων εφαρµογών της ψύξεως, στην παρούσα επικαιροποιημένη έκδοση, που υλοποιήθηκε βάσει του νέου αναλυτικού προγράμματος (ΦΕΚ B 2303 - 16.09.2013).

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (2006 έως σήμερα) Εγχειρίδια κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου

Εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου σύμφωνα με την STCW, κεφ./καν.: v/1-1 παρ.4.2.2 Πετρελαιοφόρα & οδηγός εκπαιδεύσεως (on board training record book according to STCW ch./reg.: v/1-1 par.4.2.2 oil tankers & training record book)

Το δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαιδεύσεως επί Πλοίου, Υποψήφιου για απόκτηση Ειδικών Προσόντων Προσωπικού Δεξαμενοπλοίων ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, σύμφωνα με το ΠΔ 79/2012-ΦΕΚ 137 Α΄ ΙΙΙ/6 και το ΠΔ 141/2014-ΦΕΚ 232 Α΄. Παρέχει οδηγίες σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και αποτελείται από ένα πρόγραμμα καταρτίσεως κατάλληλο για τα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του πετρελαιοφόρου, αντιπυρικά μέτρα ασφαλείας κ.ά.

Εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου σύμφωνα με την STCW, κεφ./καν.: v/1-1 παρ.4.2.2 Υγραεριοφόρα & οδηγός εκπαιδεύσεως (on board training record book according to STCW ch./reg.: v/1-1 par.4.2.2 oil tankers & training record book)

Το δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαιδεύσεως επί Πλοίου, Υποψήφιου για απόκτηση Ειδικών Προσόντων Προσωπικού Δεξαμενοπλοίων ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, σύμφωνα με το ΠΔ 79/2012-ΦΕΚ 137 Α΄ ΙΙΙ/6 και το ΠΔ 141/2014-ΦΕΚ 232 Α΄. Παρέχει οδηγίες σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και αποτελείται από ένα πρόγραμμα καταρτίσεως κατάλληλο για τα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του υγραεριοφόρου κ.ά.

Εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου υποψηφίου Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού σύμφωνα με την αναθεωρημένη Δ.Σ. STCW 1978 (ΠΔ 79/2012-ΦΕΚ 137 Α΄-ΙΙΙ/6 και ΠΔ 141/2014- ΦΕΚ 232 Α΄)

Το εγχειρίδιο αυτό αποσκοπεί στην καλύτερη εκπαίδευση των υποψηφίων Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρίες. Επίσης έχει ως στόχο να βοηθήσει τον μελλοντικό Ηλεκτρολόγο Εμπορικού Ναυτικού να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της θέσεώς του στα σύγχρονα και αυτοματοποιημένα πλοία.

Ένθετο εγχειρίδιου κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου κατώτερου πληρώματος καταστρώματος προσαρμοσμένο στην αναθεωρημένη Δ.Σ. STCW 1978 (τροποποιήσεις 2010) ΑΙΙ/4, ΑΙΙ/5 (ΠΔ 79/2012 – ΦΕΚ 137 A’)

Το ένθετο αυτό περιέχει τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978 (2010 – αναθεώρηση Manila), και χρησιμοποιείται μαζί με το αρχικό αντίστοιχο εγχειρίδιο. Επιπλέον, περιλαμβάνει οδηγίες προς τον Αξιωματικό Εκπαιδεύσεως του πλοίου και αναφέρει τομείς εκπαιδεύσεως του αρχικού εγχειριδίου, που δεν απαιτείται πλέον να συμπληρωθούν από τον εκπαιδευόμενο, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία.

Ένθετο εγχειρίδιου κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου κατώτερου πληρώματος μηχανής προσαρμοσμένο στην αναθεωρημένη Δ.Σ. STCW 1978 (τροποποιήσεις 2010) ΑΙΙI/4, ΑΙΙI/5 (ΠΔ 79/2012 – ΦΕΚ 137 A’)

Το ένθετο αυτό περιέχει τις νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978 (2010 – αναθεώρηση Manila), και χρησιμοποιείται μαζί με το αρχικό αντίστοιχο εγχειρίδιο. Επιπλέον, περιλαμβάνει οδηγίες προς τον Αξιωματικό Εκπαιδεύσεως του πλοίου και αναφέρει τομείς εκπαιδεύσεως του αρχικού εγχειριδίου, που δεν απαιτείται πλέον να συμπληρωθούν από τον εκπαιδευόμενο, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία.

Ένθετο εγχειρίδιου κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου 2ου υποψηφίου κλάδου καταστρώματος προσαρμοσμένο στην αναθεωρημένη Δ.Σ. STCW 1978 (τροποποιήσεις 2010) ΑΙ/1 (ΠΔ 79/2012-ΦΕΚ 137 Α΄)

Στο ένθετο αυτό του εγχειριδίου Κατευθυνόμενης Εκπαιδεύσεως επί Πλοίου (ΚΕΠ) 2 Καταστρώματος περιελήφθησαν οι νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, όπως αυτές προέκυψαν από την αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978 (2010-αναθεώρηση Manila) και τα νέα προγράμματα των ΑΕΝ.

Ένθετο εγχειρίδιου κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου 2ου υποψηφίου κλάδου μηχανής προσαρμοσμένο στην αναθεωρημένη Δ.Σ. STCW 1978 (τροποποιήσεις 2010) ΑΙ/1 (ΠΔ 79/2012-ΦΕΚ 137 Α΄)

Το ένθετο αυτό του εγχειριδίου Κατευθυνόμενης Εκπαιδεύσεως επί Πλοίου (ΚΕΠ) 2 Μηχανής περιελήφθησαν οι νέες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως επί του πλοίου, όπως αυτές προέκυψαν από την αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978 (2010-αναθεώρηση Manila) και τα νέα προγράμματα των ΑΕΝ.

Κ.Ε.Π. 1 κλάδου καταστρώματος (ανατύπωση)

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (κλάδου καταστρώματος) προορίζεται για την πρώτη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο των σπουδαστών και έχει ως σκοπό να τους δώσει ένα μέρος των πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για έναν Αξιωματικό του Εμπορικού Ναυτικού. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αναφέρονται σ’ ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν λεπτομερώς κάθε τομέα.

Κ.Ε.Π. 2 κλάδου καταστρώματος (ανατύπωση)

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (κλάδου καταστρώματος) προορίζεται για τη δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο των σπουδαστών και έχει ως σκοπό να τους δώσει ένα μέρος των πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για έναν Αξιωματικό του Εμπορικού Ναυτικού. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αναφέρονται σ’ ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν λεπτομερώς κάθε τομέα.

Κ.Ε.Π. 1 κλάδου μηχανής (ανατύπωση)

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (κλάδου μηχανής) προορίζεται για την πρώτη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο των σπουδαστών και έχει ως σκοπό να τους δώσει ένα μέρος των πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για έναν Αξιωματικό του Εμπορικού Ναυτικού. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αναφέρονται σ’ ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν λεπτομερώς κάθε τομέα.

Κ.Ε.Π. 2 κλάδου μηχανής (ανατύπωση)

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου (κλάδου μηχανής) προορίζεται για τη δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο των σπουδαστών και έχει ως σκοπό να τους δώσει ένα μέρος των πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για έναν Αξιωματικό του Εμπορικού Ναυτικού. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αναφέρονται σ’ ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν λεπτομερώς κάθε τομέα.

Κ.Ε.Π. κατώτερων πληρωμάτων κλάδου καταστρώματος (Υποψηφίων Ναυτών Ε.Ν.)

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου για κατώτερα πληρώματα (κλάδου καταστρώματος, Υποψηφίων Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού) αποτελεί βιβλίο καταγραφής, που έχει ως σκοπό να προσφέρει ένα κατανοητό αρχείο της προόδου του εκπαιδευόμενου. Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση στη θάλασσα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή χρήση του χρόνου του εκπαιδευόμενου.

Κ.Ε.Π. κατώτερων πληρωμάτων κλάδου μηχανής

Το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης επί πλοίου για κατώτερα πληρώματα (κλάδου μηχανής) αποτελεί βιβλίο καταγραφής, που έχει ως σκοπό να προσφέρει ένα κατανοητό αρχείο της προόδου του εκπαιδευόμενου. Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση στη θάλασσα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή χρήση του χρόνου του εκπαιδευόμενου, καθώς και το ότι θα αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία για να γίνει ικανός στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέρος φυλακής μηχανής σε επίπεδο υποστήριξης.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1974 έως σήμερα) Μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων

IMO abbreviated version of the seaspeak manual

Το παρόν κείμενο αποτελεί εκπαιδευτικό κείμενο των ΑΔΣΕΝ και συνεγράφη προκειμένου να βοηθήσει τους σπουδαστές των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού στη μελέτη των μαθημάτων τους. Περιλαμβάνει τις γενικές αρχές λειτουργίας και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του VHF Radio.

IMO τυποποιημένες ναυτικές φράσεις επικοινωνίας (β΄ έκδοση)

Η μετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από την αγγλική γλώσσα, με βάση την τελευταία έκδοση του βιβλίου με τίτλο “IMO Standard Marine Communication Phrases” (2002) και βασικός στόχος του είναι να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και άλλων μαθημάτων των ΑΕΝ, καθώς και μαθημάτων στα ΚΕΣΕΝ. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμβουλο για όλους τους αξιωματικούς των πλοίων σε θέματα ναυτικών επικοινωνιών.

Pumps

This handbook aims to provide each pump user with the necessary knowledge regarding the types and applications of pumps on ships as well as the prevention, diagnosis and resolution of problems which occur during their use.This book is a translation of the Greek handbook «Αντλίες» for students (engineers) of the Merchant Marine Academies.

Απόσπασμα Αστρονομικών εφημερίδων

Τα αποσπάσματα Αστρονομικών Εφημερίδων και οι βοηθητικοί πίνακες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το βιβλίο έχουν ληφθεί από το “Nautical Almanac” του έτους 1984 για την εκπαίδευση των σπουδαστών των ΑΔΣΕΝ, ΚΕΣΕΝ και ΔΣΜΑΕΝ στην επίλυση προβλημάτων αστρονομικής ναυτιλίας. Μαζί με τα αποσπάσματα συμπεριελήφθη και πλήρης μετάφραση των οδηγών που περιέχονται στην πλήρη έκδοση του Almanac.

Αποσμάσματα πινάκων για την επίλυση του τριγώνου θέσεως στην Αστρονομική Ναυτιλία

Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μαζί με τα «Αποσπάσματα Αστρονομικών Εφημερίδων» κατά τη διδασκαλία της αστρονομικής ναυτιλίας στις ΑΔΣΕΝ, στη ΔΣΜΑΕΝ και στα ΚΕΣΕΝ. Κύριος σκοπός των πινάκων για την επίλυση τριγώνου θέσεως είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής της αστρονομικής ναυτιλίας στα πλοία.

Διεθνής ιατρικός οδηγός για πλοία (β΄ έκδοση)

Η δεύτερη αυτή έκδοση του Διεθνούς Ιατρικού Οδηγού για Πλοία αποτελεί μετάφραση της ανάλογης αγγλικής έκδοσης του εγκεκριμένου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας “International Medical Guide for Ships” (1988). Η χρησιμότητα του Οδηγού αυτού είναι προφανής και για τα πλοία με ελληνική σημαία, γιατί με τη βοήθειά του οι αρμόδιοι αξιωματικοί των πλοίων, σε οποιαδήποτε θάλασσα και αν πλέουν, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όσους έχουν ανάγκη παροχής ιατρικών υπηρεσιών κ.ά.

Διεθνής ιατρικός οδηγός για πλοία (γ΄ έκδοση)

Η τρίτη αυτή έκδοση του Διεθνούς Ιατρικού Οδηγού για Πλοία αποτελεί μετάφραση της ανάλογης αγγλικής έκδοσης του εγκεκριμένου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας “International Medical Guide for Ships: Including the Ship’s Medicine Chest” (2007). Με τη βοήθειά του οι αρμόδιοι αξιωματικοί των πλοίων, σε οποιαδήποτε θάλασσα και αν πλέουν, θα μπορούν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες σε όσους τις έχουν ανάγκη, αλλά και να ζητούν μέσω ασυρμάτου κατάλληλες οδηγίες για τη χορήγηση φαρμάκων ή μη κ.λπ..

Η κατασκευή και η χρησιμοποίηση των χαρτών καιρού από τους ναυτιλλομένους

Το παρόν υπόμνημα, μετάφραση του «The Preparation and Use of Weather Maps by Mariners» του World Meteorological Organization, αποτελεί ένα εγχειρίδιο Ναυτικής Μετεωρολογίας, ειδικά συντεταγμένο για τις ανάγκες των ναυτιλλομένων. Μέσα σε αυτό περιέχεται ό,τι πρέπει να γνωρίζει ο ναυτιλλόμενος για την παρατήρηση, την ανάλυση και την πρόγνωση του καιρού.

Οδηγός ασφάλειας δεξαμενοπλοίων (Υγροποιημένα Αέρια)

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση του «Tanker Safety Guide (Liquefied Gas)» και προορίζεται για τα δεξαμενόπλοια υπό ελληνική σημαία. Οι αξιωματικοί και το πλήρωμα, γνωρίζοντας το περιεχόμενο του βιβλίου, θα έχουν τη δυνατότητα να φροντίζουν για την ασφαλή φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση φορτίων, καθώς και τις απαιτούμενες γνώσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν καθ’ όλα τα στάδια μεταφοράς του επικίνδυνου φορτίου.

Παλιρροϊκοί πίνακες

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού αποσκοπεί στο να παρουσιάσει στους σπουδαστές των ΑΔΣΕΝ, της ΔΣΜΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ ένα ευρύ φάσμα των πηγών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εύρεση στοιχείων της παλίρροιας και του παλιρροϊκού ρεύματος. Τα στοιχεία αυτά σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή σχεδίαση και την ασφαλή εκτέλεση παρακτίων πλόων.

Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω»

Ο παρών κώδικας, μετάφραση του «Accident prevention on board ship at sea and in port», προορίζεται να δώσει στους άμεσα ενδιαφερόμενους μια γερή βάση, που πάνω της θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας μέσα στα πλοία «εν πλω» και «εν όρμω» και που η εφαρμογή τους θα πρέπει να ελαττώσει τον αριθμό των ατυχημάτων που συμβαίνουν στα πλοία.

Πρόληψη ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» ILO κώδικας ορθής πρακτικής (β΄ έκδοση)

Η δεύτερη αυτή έκδοση της Πρόληψης Ατυχημάτων επί του πλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» αποτελεί μετάφραση της ανάλογης αγγλικής έκδοσης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port. ILO Code of Practice (second edition, 1996). Πρόκειται για έναν κώδικα πρακτικής, που καλύπτει τους κινδύνους αναφορικά με την μεταφορά χύδην φορτίων, όπως το πετρέλαιο, το αέριο και τα χημικά, αλλά και τους κινδύνους που σχετίζονται με τα οχηματαγωγά, τα επιβατηγά πλοία κ.ά.

Πυρόσβεση, πυροπροστασία και πυρασφάλεια στα πλοία

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μετάφραση του «Marine Fire Prevention, Firefighting and Fire Safety». Με τη βοήθειά του, οι αρμόδιοι αξιωματικοί των πλοίων σε οποιαδήποτε θάλασσα και αν πλέουν, σε συνεργασία με το πλήρωμα, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πρόληψη και κατάσβεση της πυρκαγιάς, που τυχόν θα εκδηλωνόταν στο πλοίο τους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουν τη ζωή τους, αλλά και τα πλοία, ενώ αποτρέπουν άλλα δεινά που μπορούν να προκληθούν, όταν σε ένα πλοίο εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Τεχνική Μηχανική - Τόμος Α΄

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του γερμανικού «Technische Mechanik» και μεταφράσθηκε προκειμένου να καλύψει την επείγουσα ανάγκη βιβλίου Τεχνικής Μηχανικής για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Περιλαμβάνει θέματα στατικής, αντοχής υλικών, στρέψεως, κινηματικής, δυναμικής και μετατροπής κινήσεως και δυνάμεως.

Τεχνική Μηχανική - Τόμος Β΄

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί μετάφραση του γερμανικού «Technische Mechanik» και μεταφράσθηκε προκειμένου να καλύψει την επείγουσα ανάγκη βιβλίου Τεχνικής Μηχανικής για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Περιλαμβάνει θέματα κινηματικής, δυναμικής, στατικής, αντοχής υλικών, μηχανικής των ρευστών και υδροδυναμικής.

Ωκεανογραφία

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μετάφραση του τμήματος «Oceanography» από το βιβλίο «American Practical Navigation» και έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή των επιστημών στη μελέτη των φαινομένων των ωκεανών. Στόχος του είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές των ΑΔΣΕΝ με την ωκεανογραφία, η οποία ασχολείται με τη μελέτη του σχηματισμού των ωκεανών και με τα φυσικά, χημικά, γεωλογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους.

Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (2010 έως σήμερα) Μελέτες / Πρακτικά συνεδρίων για τη Ναυτική Εκπαίδευση

Έρευνα της κατάστασης των ΑΕΝ της Ελλάδας (με βάση τις απόψεις των σπουδαστών το 2012)

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει την παρουσίαση έρευνας διενεργηθείσας από το Ίδρυμα Ευγενίδου σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην ενεστώσα κατάσταση της ναυτικής εκπαιδεύσεως, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τους ίδιους τους σπουδαστές των ΑΕΝ το 2012. Έτσι, για πρώτη φορά καταγράφηκε η «φωνή των σπουδαστών», η οποία περιγράφοντας τις διαστάσεις των υφιστάμενων προβλημάτων, συμβάλλει ουσιαστικά στην απεικόνισή τους.

Πρακτικά Συνεδρίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως «Εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα πλοία»

O τόμος των Πρακτικών του Συνεδρίου Ναυτικής Εκπαιδεύσεως με θέμα «Εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα πλοία», που πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαρτίου 2014 στο Ίδρυμα Ευγενίδου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, περιλαμβάνει 25 ανακοινώσεις από ειδικούς σε θέματα σχετιζόμενα με τη ναυτική εκπαίδευση, καθώς και 13 χαιρετισμούς που εκφωνήθηκαν από εκπροσώπους της Πολιτείας και άλλων φορέων.

εκ