Ε: Για ποιο επίπεδο σπουδών χορηγούνται οι υποτροφίες;

Α: Οι υποτροφίες χορηγούνται κατά κύριο λόγο για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, χωρίς να αποκλείεται η χορήγηση υποτροφιών για μεταδιδακτορικές σπουδές, σπουδές σε τεχνικές σχολές, τεχνικά λύκεια, Ανώτατες Σχολές, κ.λπ.

Ε: Το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες μόνον για σπουδές στο εσωτερικό;

Α: Όχι, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες για σπουδές στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό αφορούν κατά κύριο λόγο ετήσιες σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου. 

Ε: Με ποιο τρόπο υποβάλλεται η υποψηφιότητα;

Α: Μετά την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο Ίδρυμα Ευγενίδου την αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται από τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη. Η αίτηση είναι προκαθορισμένο έντυπο και συνοδεύει την προκήρυξη. Δείτε παλαιότερες προκηρύξεις / αιτήσεις εδώ.

Ε: Πότε αναρτώνται οι προκηρύξεις;

Α: Συνήθως στο χρονικό διάστημα από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Απριλίου. Βεβαίως, αυτό δεν είναι περιοριστικό, καθώς το Ίδρυμα δύναται να προκηρύξει υποτροφίες οποτεδήποτε εντός του έτους.

Ε: Με ποιο τρόπο υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Α: Για να θεωρηθεί μία αίτηση εμπρόθεσμη, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει ο ίδιος τον φάκελό του στα γραφεία του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο, ΤΚ 175 64) το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία την οποία αναφέρει η προκήρυξη. Εάν ο υποψήφιος αδυνατεί να προσκομίσει ο ίδιος τον φάκελό του, μπορεί να τον ταχυδρομήσει. Σε αυτή την περίπτωση η σφραγίδα του ταχυδρομείου πρέπει να αναγράφει ως ημερομηνία αποστολής το αργότερο την καταληκτική ημερομηνία την οποία αναφέρει η προκήρυξη. Ενδέχεται η προκήρυξη να διαφοροποιεί τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.

Ε: Σε περίπτωση μη προσκόμισης του συνόλου των δικαιολογητικών ακυρώνεται η υποψηφιότητα;

Α: Ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά περνά από αρχικό έλεγχο και σε περίπτωση μη προσκόμισης κάποιου δικαιολογητικού, η γραμματεία του Ιδρύματος θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που μας προσκομίζετε με την αίτησή σας. Εάν η επικοινωνία μαζί σας δεν είναι εφικτή, η εγκυρότητα της υποψηφιότητάς σας θα κριθεί μαζί με τις λοιπές υποψηφιότητες από την αρμόδια επιτροπή. 

Ε: Σε τί συνίσταται η υποτροφία;

Α: Η υποτροφία συνίσταται στην χορήγηση χρηματικού ποσού το οποίο καθορίζεται ετησίως από την Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Ευγενίδου και δημοσιεύεται στην προκήρυξη.

Ε: Ποια είναι η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων;

Α: Η διαδικασία ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Η εκλογή γίνεται είτε μέσω γραπτών εξετάσεων και συνεντεύξεων είτε με αντικειμενικά κριτήρια τα οποία έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων από την Διοικούσα Επιτροπή.

Ε. Πώς καταβάλλεται η υποτροφία;

Α. Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, ο υπότροφος επικοινωνεί με το Ίδρυμα προκειμένου να ορίσει ημερομηνία κατά την οποία θα προσέλθει στο Ίδρυμα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Όταν ο υπότροφος έρθει στο Ίδρυμα, προσκομίζει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα οποία έχει ενημερωθεί τηλεφωνικά. Το χρηματικό ποσό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου ή εκδίδεται επιταγή στο όνομά του. 

Ε. Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται η υποτροφία;

Α. Εάν πρόκειται για υποτροφία σπουδών ετήσιας διάρκειας (λ.χ. μεταπτυχιακού επιπέδου) το συνολικό ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται συνήθως έως το τέλος του τρέχοντος έτους είτε εφάπαξ είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, κατά την διακριτική ευχέρεια του Ιδρύματος. Ο τρόπος καταβολής δύναται να διαφοροποιηθεί με απόφαση του Ιδρύματος.   Εάν πρόκειται για υποτροφία σπουδών μεγαλύτερης διάρκειας (λ.χ. για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής), ισχύει η ανωτέρω διαδικασία, με την διαφοροποίηση ότι ο υπότροφος υποβάλλει ετησίως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (λ.χ. βεβαίωση συνέχισης σπουδών, προόδου κ.λπ.)

Ε. Πού μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες;

Α. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία του Ιδρύματος Ευγενίδου:

Τηλέφωνο: (+30) 210 9469642

Τηλέφωνο: (+30) 210 9469669

Fax: (+30) 210 9417372

Email:info@eef.edu.gr