Το πρόγραμμα είναι δομημένο με βάση τα διεθνή πρότυπα Πληροφοριακής Παιδείας (“Information Literacy Standards”)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να υποστηρίξει τους μαθητές στην υλοποίηση των δημιουργικών ή/και ερευνητικών εργασιών που έχουν αναλάβει και συνδέονται κυρίως με επιστημονικά ή τεχνικά θέματα. Προσαρμόζεται ανάλογα με το θέμα της εργασίας και την ηλικιακή ομάδα των μαθητών.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές στη μεθοδολογία έρευνας, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την αναγκαιότητα χρήσης και συνδυασμού πληροφοριών από ποικιλία πηγών πληροφόρησης, όπως και να αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτούνται για να καταστούν πληροφοριακά εγγράμματοι.

Αξιοποιώντας τη δυναμική της ομάδας και έχοντας ως αφορμή ένα συγκεκριμένο προς διερεύνηση ερώτημα/θέμα που εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών τους, οι μαθητές ανακαλύπτουν βήμα-βήμα τον τρόπο με τον οποίο θα καταστούν ερευνητικά αυτόνομοι.

Συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση μίας στρατηγικής έρευνας, που περιλαμβάνει διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, επιλογή όρων αναζήτησης, εξάσκηση στους τρόπους αναζήτησης, αξιολόγησης, επιλογής και χρήσης πληροφοριών από έντυπες και ψηφιακές πηγές πληροφόρησης. 

β