Σημ. Η απόφαση που ακολουθεί αναρτάται χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων. Όλοι οι υποψήφιοι και ο/η επιτυχών/ούσα θα ειδοποιηθούν για το αποτέλεσμα και την ανάρτηση της παρούσας τηλεφωνικά ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Ίδρυμα Ευγενίδου – ΚΑΔ Αλ. Σταυρόπουλου. 

Απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2021 

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 29η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., και στην έδρα του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λεωφόρος Συγγρού 387, Π. Φάληρο ΤΚ 175 64), ο κύριος  Λεωνίδας Δημητριάδης - Ευγενίδης, Διαχειριστής του, υπέρ του Ιδρύματος Ευγενίδου, Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ) Αλέξανδρου Σταυρόπουλου, και παρισταμένων: α) της νομικής συμβούλου κ. Αναστασίας Κουλουριώτου, β) του λογιστή κ. Κυριάκου Μιχαλούτσου και γ) της γραμματέως κ. Κωνσταντίνας Κριαράκη, 

αποφασίζει περί την εκλογή ενός υποτρόφου
 
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

            Η νομική σύμβουλος κ. Αναστασία Κουλουριώτου ενημέρωσε τον Διαχειριστή του ΚΑΔ Αλ. Σταυρόπουλου ότι για την χορήγηση μίας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, συντάχθηκε νομίμως η, από 6ης Απριλίου 2021 προκήρυξη του ΚΑΔ Αλ. Σταυρόπουλου η οποία και εγκρίθηκε α) με την από 06.04.2021 απόφαση Διαχειριστή του ΚΑΔ Αλ. Σταυρόπουλου και β) με το υπ’ αρ. πρωτ. 46535 ΕΞ 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Εν συνεχεία, περίληψη της προκήρυξης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν. 4182/2013, αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου – ΚΑΔ Αλ. Σταυρόπουλου και δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 3.044/19.04.2021 φύλλο της πανελλαδικής κυκλοφορίας καθημερινής εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», σελ. 22.

Τέλος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις 12-07-2021 συγκεντρώθηκαν άπασες οι αιτήσεις υποψηφίων υποτρόφων που είχαν κατατεθεί εμπροθέσμως στην έδρα του ΚΑΔ Αλ.Σταυρόπουλου και είναι οι εξής κατά χρονολογική σειρά κατάθεσης αίτησης:

  1. Η από 24.05.2021 αίτηση τ… υποψήφι…. κ……. Ε Α…. του Γ… και της Μ…, … οποί… προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά 1) αίτηση η οποία έλαβε αριθμό κατάθεσης 831/07.06.2021, 2) επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, τμήματος Χημείας από το οποίο προκύπτει ότι … αιτο… είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 3) το από 30/11/2018 Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όλων των εξαμήνων φοίτησης από το οποίο προκύπτει η συνολική βαθμολογία 7,19 εκατοστά και η βαθμολογία στα μαθήματα: Φυσική Ι βαθμός 6, Φυσική ΙΙ  βαθμός 5, Οργανική Χημεία Ι βαθμός 6, Οργανική Χημεία ΙΙ βαθμός 5, Οργανική Χημεία ΙΙΙ βαθμός 7, Εισαγωγή στη Βιολογία βαθμός 7,5, ήτοι Μέσος Όρος των προαναφερόμενων μαθημάτων 6,08. 4) η από 20.05.2021 Βεβαίωση του τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης από την οποία προκύπτει ότι … υποψήφι… είναι εγγεγραμμέν… από 19.09.2019 στο Μεταπτυχιακό Τμήματος Χημείας – 2018 με Κατεύθυνση: Προηγμένα Υλικά - Φυσικοχημεία, 5) Την από 24/05/2021 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει για τις ίδιες σπουδές υποτροφία από άλλο φορέα και ότι δεν έχει εκπέσει από υπαιτιότητά τ… από υποτροφία η οποία τ… είχε απονεμηθεί προηγουμένως κλπ., 6) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, 7) το υπ’αριθμ. πρωτ. 14508/25.05.2021 αντίγραφο ποινικού μητρώο.
  2. H από 15.06.2021 αίτηση τ…. υποψήφι… κ. Π…….. Τ…….. του Ζ…… και της Μ……, .. οποί… προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά 1) αίτηση η οποία έλαβε αριθμό κατάθεσης 1000/30.06.2021, 2) επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολής Θετικών Επιστημών, τμήματος Χημείας από το οποίο προκύπτει ότι … αιτ….. είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3) Έγγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας όλων των εξαμήνων φοίτησης από το οποίο προκύπτει η συνολική βαθμολογία 8,25 εκατοστά και η βαθμολογία στα μαθήματα: Φυσική βαθμός 6, Οργανική Χημεία Ι βαθμός 8,5, Βιολογία βαθμός 9, Οργανική Χημεία ΙΙ βαθμός 8,5, Οργανική Χημεία ΙΙΙ βαθμός 7, ήτοι Μέσος Όρος των προαναφερόμενων μαθημάτων 7,8. 4) η από 5.05.2021 Βεβαίωση Σπουδών του τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την οποία προκύπτει ότι …. υποψήφι… είναι εγγεγραμμέν… από 23.10.2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας, 5) Την από 15/06/2021 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει για τις ίδιες σπουδές υποτροφία από άλλο φορέα και ότι δεν έχει εκπέσει από υπαιτιότητά τ… από υποτροφία η οποία τ… είχε απονεμηθεί προηγουμένως κλπ., 6) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, 7) το υπ’αριθμ. πρωτ. 17451/14.06.2021 αντίγραφο ποινικού μητρώο.
  3. H από 5.07.2021 αίτηση τ… υποψήφι… κ…. Χ… Σ…. του Κ…. και της Χ…., … οποί… προσκόμισε τα εξής δικαιολογητικά 1) αίτηση η οποία έλαβε αριθμό κατάθεσης 1035/06.07.2021, 2) επικυρωμένο αντίγραφου πτυχίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολής Θετικών Επιστημών, τμήματος Χημείας από το οποίο προκύπτει ότι … αιτ… είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 3) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όλων των εξαμήνων φοίτησης από το οποίο προκύπτει η συνολική βαθμολογία 8,61 εκατοστά και η βαθμολογία στα μαθήματα: Φυσική Ι βαθμός 5, Φυσική  ΙΙ βαθμός 10, Οργανική Χημεία Ι βαθμός 8, Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας βαθμός 5, Οργανική Χημεία ΙΙ βαθμός 6,8, Οργανική Χημεία ΙΙΙ βαθμός 9, ήτοι Μέσος Όρος των προαναφερόμενων μαθημάτων 7,3. 4) το από 21.04.2021 Πιστοποιητικό του τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι … υποψήφι… είναι εγγεγραμμέν… από 19.10.2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας και ειδικότερα στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία», 5) Την από 05/07/2021 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έλαβε ή λαμβάνει για τις ίδιες σπουδές υποτροφία από άλλο φορέα και ότι δεν έχει εκπέσει από υπαιτιότητά τ… από υποτροφία η οποία τ… είχε απονεμηθεί προηγουμένως κλπ., 6) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, 7) το υπ’αριθμ. πρωτ. 234843/25.06.2021 αντίγραφο ποινικού μητρώο. 

      Στη συνέχεια ο Διαχειριστής του ΚΑΔ Αλ. Σταυρόπουλου άκουσε τις εισηγήσεις α) της νομικής συμβούλου κ. Α. Κουλουριώτου και β) του λογιστή κ. Κ. Μιχαλούτσου. Η νομική σύμβουλος κ. Α. Κουλουριώτου ανέφερε ότι οι ανωτέρω υποψηφιότητες θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω με βάση τον Ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την από 06.04.2021 εγκεκριμένη και δημοσιευμένη προκήρυξη καθώς και τους όρους του διαθέτη περί χορήγησης υποτροφίας στον χημικό που θα συγκεντρώσει κατά την αποφοίτησή του την μέγιστη αθροιστικά βαθμολογία στα μαθήματα: οργανική χημεία, βιολογία και φυσική για την εξειδίκευσή του στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου γίνεται χωρίς διαγωνισμό, δι’ απευθείας εκλογής και με βάση τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις που έθεσε ο διαθέτης. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα έτος, το ποσό της ανέρχεται στις έξι χιλιάδες ευρώ (500,00€ Χ 12 μήνες) και το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις μετά την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Ο λογιστής κ. Μιχαλούτσος ανέφερε ότι το εν λόγω κονδύλι αναφέρεται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

  1. Σχετικά με την από 24.05.2021 αίτηση τ.. υποψήφι.. κ… Ε…. Α….: Έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι … υποψήφι.. πληροί τους όρους που έθεσε ο διαθέτης καθόσον: 1) Έχει προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρει η προκήρυξη και είναι Πτυχιούχος Χημικός, 2) Είναι εγγεγραμμέν.. από 19.09.2019 στο Μεταπτυχιακό Τμήματος Χημείας – 2018 με Κατεύθυνση: Προηγμένα Υλικά - Φυσικοχημεία, 3) έχει διδαχθεί όλα τα μαθήματα που αναφέρει ο διαθέτης (οργανική χημεία, βιολογία και φυσική) και Μέσο Όρο των προαναφερόμενων μαθημάτων 6,08.
  2. Σχετικά με την από 15.06.2021 αίτηση τ… υποψήφι… κ… Π….Τ….: Έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι .. υποψήφι.. πληροί τους όρους που έθεσε ο διαθέτης καθόσον: 1) Έχει προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρει η προκήρυξη και είναι Πτυχιούχος Χημικός, 2) Είναι εγγεγραμμέν.. από 23.10.2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας, 3) έχει διδαχθεί όλα τα μαθήματα που αναφέρει ο διαθέτης (οργανική χημεία, βιολογία και φυσική) και Μέσο Όρο των προαναφερόμενων μαθημάτων 7,8.
  3. Σχετικά με την από 5.07.2021 αίτηση τ… υποψήφ… κ… Χ…. Σ….: Έπειτα από μελέτη των απεσταλμένων εγγράφων προκύπτει ότι .. υποψήφι.. πληροί τους όρους που έθεσε ο διαθέτης καθόσον: 1) Έχει προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρει η προκήρυξη και είναι Πτυχιούχος Χημικός, 2) Είναι εγγεγραμμέν.. από 19.10.2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας και ειδικότερα στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία», 3) έχει διδαχθεί όλα τα μαθήματα που αναφέρει ο διαθέτης (οργανική χημεία, βιολογία και φυσική) και Μέσο Όρο των προαναφερόμενων μαθημάτων 7,3.

αποφασίζονται τα ακόλουθα: 

Ο/Η κ.. Π…..Τ…. του Ζ… και της Μ… με αριθμό κατάθεσης αίτησης 1000/30.06.2021, εκλέγεται ως υπότροφος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως έχ…. όλα τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η βούληση του διαθέτη, η προκήρυξη και ο Νόμος καθόσον η υποψηφιότητά τ… υπερτερεί των υπόλοιπων συνυποψηφίων κατά την ειδικότερη αιτιολογία ότι, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας, ο μέσος όρος της βαθμολογίας τ.. (7,8) στα μαθήματα οργανική χημεία, βιολογία και φυσική είναι υψηλότερος των υπολοίπων δύο συνυποψηφίων και είναι χημικός, επομένως πρέπει να τηρηθεί η περαιτέρω νόμιμη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η εκλογή.

 Η εν λόγω απόφαση, θα αναρτηθεί με τον αριθμό κατάθεσης των υποψηφίων και χωρίς τα προσωπικά τους δεδομένα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου, θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του Ιδρύματος στον σχετικό πίνακα ανακοινώσεων εντός του λογιστηρίου, για να λάβουν γνώση της επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις. Επίσης, τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά στον/στην επιτυχόντα/ούσα με e-mail ή/και τηλεφωνικά. Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται 10ημερος ότε και όλα τα σχετικά έγγραφα παραμένουν στην έδρα του Ιδρύματος Ευγενίδου – ΚΑΔ Αλ. Σταυρόπουλου. Μετά την πάροδο του 10ημερόυ και εντός 5ημερου θα συνταχθεί νέα απόφαση διαχειριστή, εφόσον υπάρχουν ενστάσεις για έγκριση ή απόρριψη ενστάσεων και τελική επικύρωση απόφασης. Τέλος, άπαντα τα ως άνω σχετικά έγγραφα θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Η ανωτέρω απόφαση τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ήτοι της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η συνεδρίαση λύεται.      

 

Ο Διαχειριστής του ΚΑΔ ΑΛ. Σταυρόπουλου

______________________________

Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης

 

Η νομική Σύμβουλος                       Ο λογιστής                             Η γραμματέας

__________________                        ______________                    _______________

Α. Κουλουριώτου                              Κ. Μιχαλούτσος                    Κ.Κριαράκη

 

 

 

 

υδ