ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Αθήνα, 9η Μαΐου 2019


Το Ίδρυμα Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 έξι (6) υποτροφίες διάρκειας ενός έτους, για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού.

Το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) Να είναι διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π.

β) Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1989.

γ) Να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμιο, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού, για πρόγραμμα το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

δ) Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας.

ε) Να μην λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

στ) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.

ζ) Να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.


Τρόπος επιλογής των υποτρόφων

α) Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και μέσω συνέντευξης.

β) Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:

1) Σταθμισμένος βαθμός πτυχίου, με βάση τα οικονομικά δεδομένα: 40%

2) Συνέντευξη και αξιολόγηση της έκθεσης ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων (personal statement). 60%

Σημείωση: Οι υποτροφίες θα αποδοθούν για αντικείμενα σπουδών μεταπτυχιακού στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού.


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση.

β) Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής.

γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

δ) Έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων (personal statement) έκτασης 300 έως 500

λέξεων.

ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

στ) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος.

ζ) Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη Σχολή.

η) Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης ότι οι υποψήφιοι έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές από Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

θ) Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού (σε περίπτωση έγγαμων υποψηφίων ή υποψηφίων που είναι προστατευόμενα τέκνα) ή βεβαίωση μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.

ι) Έγγραφα (σε ακριβή αντίγραφα) τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, μονογονεϊκής οικογένειας κ.λπ. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ια) Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, τα οποία θα αποδεικνύουν την άριστη γνώση της κάθε γλώσσας, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι τα πτυχία είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι την 10η Ιουνίου 2019.

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν την 21η Ιουνίου 2019.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) το αργότερο έως την 16η Ιουλίου 2019 και ότι για την λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση.


Για το Ίδρυμα Ευγενίδου

Κ. ΜΑΝΑΦΗΣ

υδ