ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

   Αθήνα, 23η Απριλίου 2021

 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, τις κάτωθι υποτροφίες:

  • Μία (1) υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία.
  • Μία (1) υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία.
  • Μία (1) υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία.
  • Μία (1) υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία, και
  • Μία (1) υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων – Μηχανικών του ΕΜΠ για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία.

*****

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας είναι ετήσια και το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€).

*****

 

Σημείωση: Οι υποτροφίες θα αποδοθούν για αντικείμενα σπουδών μεταπτυχιακού στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) Να είναι διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π.

2) Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1991.

3) Να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού, για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

4) Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την, με ίδια μέσα, οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας.  

5) Να μην λαμβάνουν ή λάβουν στο μέλλον, για τις ίδιες σπουδές, άλλη υποτροφία ή δωρεά ή βοήθημα ή οιασδήποτε μορφής άλλη οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ευγενίδου ή άλλη κοινωφελή περιουσία, κληρονομιά, κληροδοσία και εν γένει από άλλο φορέα.

6) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.

7) Να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. 

 

*****

Τρόπος επιλογής των υποτρόφων

  1. Βαθμός Πτυχίου: Μοριοδότηση σε ποσοστό 80% με βάση τον βαθμό του πρώτου βασικού πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και ως εξής:
    • Για βαθμολογία πτυχίου στην κλίμακα 10/10: (Βαθμός πτυχίου : 10) Χ 80 μονάδες

      (Μέγιστο: 80 μονάδες για πτυχίο 10/10 – Ελάχιστο: 40 μονάδες για πτυχίο 5/10)

  1. Εισοδηματικά κριτήρια: Μοριοδότηση σε ποσοστό 20% ως εξής:

2.1 Λαμβάνουν 20 μονάδες οι υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα από € 0,00 έως  € 2.500,00.

2.2 Λαμβάνουν 15 μονάδες οι υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα από € 2.500,01 έως 5.000,00.

2.3 Λαμβάνουν 10 μονάδες οι υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα 5.000,01 έως  € 7.500,00.

 

- Οι μονάδες των περιπτώσεων 2.1, 2.2, 2.3 δεν αθροίζονται.

- Με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα από € 7.500,01 και άνω οι υποψήφιοι δεν λαμβάνουν μονάδες της κατηγορίας ‘εισοδηματικά κριτήρια’.

- Το Κατά Κεφαλήν εισόδημα θα υπολογίζεται βάσει του ατομικού ή του οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, διαιρεμένο με το άθροισμα των ατόμων που περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

- Σε περίπτωση που υποψήφιοι συγκεντρώσουν ίδιο αριθμό μονάδων, υπερισχύει ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και σε ενδεχόμενη ισοβαθμία πτυχίου θα ακολουθήσει κλήρωση μεταξύ των εν λόγω υποψηφίων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (επισυνάπτεται).

2) Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται).

3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

5) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος.

6) Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοίτησης στη Σχολή.

7) Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από Πανεπιστήμιο εξωτερικού ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/ή για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία.

8) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) συνοδευόμενη από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου), του τελευταίου φορολογικού έτους του υποψηφίου ή εάν δεν υποβάλλει, των γονέων/κηδεμόνων του. Σε περίπτωση που ούτε ο υποψήφιος ούτε οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

9) Αντίγραφο/α πτυχίου/ων ξένης/ων γλώσσας/ών, το οποίο θα αποδεικνύει την άριστη γνώση της γλώσσας, συνοδευόμενο/α από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι το/τα πτυχίο/α είναι πιστό/ά αντίγραφο/α του/των πρωτοτύπου/ων. 

* Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα εκτός των πτυχίων ξένης γλώσσας. Δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής για καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

* Η βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο των μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να είναι είτε στην αγγλική είτε επισήμως μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα.

 

*****

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600, απαραιτήτως μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά σε κάθε επιτυχόντα και κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης και χωρίς προσωπικά στοιχεία, το αργότερο έως την 15η Ιουλίου 2021 και ότι για την λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση.

 

*****

 

Σημειώνεται ότι:

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να φυλάσσουν τον αριθμό κατάθεσης της αίτησής τους, καθώς με τον αριθμό αυτό θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι αποστείλουν τα δικαιολογητικά, οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα σχετικά με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησής τους.

- Πριν την καταβολή οποιουδήποτε ποσού της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει να υποβάλει στο Ίδρυμα βεβαίωση συνέχισης των σπουδών του από το Πανεπιστήμιο που φοιτά, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού.

- Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλει στο Ίδρυμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος, αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και συνοπτική έκθεση σχετικά με την επιστημονική του δραστηριότητα.

- Σε περίπτωση που θα του χορηγηθεί οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή αποκτήσει οποιοδήποτε εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή είτε από το Πανεπιστήμιο που σπουδάζει είτε από άλλο φορέα, ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως.

- Ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλλει στο Ίδρυμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για κάθε εξάμηνο σπουδών έκθεση προόδου και αναλυτική βαθμολογία.

- Το Ίδρυμα Ευγενίδου δύναται να επικοινωνεί απευθείας με το Πανεπιστήμιο που φοιτά ο υπότροφος για την πορεία των σπουδών του.

- Το Ίδρυμα Ευγενίδου μπορεί να διακόψει τη χορήγηση της υποτροφίας ή/και να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, εάν:

- Ο υπότροφος διακόψει νωρίτερα από το προβλεπόμενο τις σπουδές του.

- Από τα υποβαλλόμενα από τον ίδιο ή το Πανεπιστήμιο στοιχεία προκύπτει ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική ή παραβιάζει το πρόγραμμα σπουδών.

- Ο υπότροφος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του προς το Ίδρυμα Ευγενίδου.

- Κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του υποτρόφου, δήλωση ψευδών στοιχείων, αποσιώπηση στοιχείων κ.λπ.) που το επιβάλλουν. Ειδικά σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από άλλον φορέα ή αποκτήσει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, το Ίδρυμα θα αποφασίζει κατά περίπτωση είτε για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας είτε για τον περιορισμό του ποσού της.

- Η απόφαση επιλογής των υποψηφίων που θα λάβουν υποτροφία δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή σε οποιαδήποτε αντίρρηση.

υδ