Περιγραφή θέσης εργασίας

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προχωρά στην εκπόνηση ενός καινοτόμου έργου στο χώρο της  εκπαίδευσης, που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας για τους εκπαιδευόμενους και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές.

Η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2023 και το Ίδρυμα Ευγενίδου επιθυμεί να προσλάβει έναν σχεδιαστή εκπαιδευτικών συστημάτων μερικής απασχόλησης για όλη την διάρκεια του έργου. Οι αρμοδιότητες και οι απαιτήσεις της θέσης περιγράφονται παρακάτω. Ο/Η συνεργάτης που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του έργου και θα αναφέρεται στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Αρμοδιότητες

- Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές και πλαίσιο εκπαίδευσης κατά την διάρκεια του αρχικού σχεδιασμού αλλά και την αποτίμηση των εργαλείων που θα προκύψουν.

- Συνεργασία με ειδικούς και προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων-στόχων.

- Αναφορά τελικών εκπαιδευτικών στόχων και σχεδιασμός του περιεχομένου που ανταποκρίνεται σε αυτούς.

- Δημιουργία ελκυστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων και συναρπαστικής ύλης μαθημάτων που ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε συνεργασία με τους αντίστοιχους ειδικούς των προς ανάπτυξη μαθημάτων.

- Εφαρμογή δοκιμασμένων θεωριών, πρακτικών και μεθόδων σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

- Σχεδιασμός υποστηρικτικού υλικού/πολυμέσων (ήχου, βίντεο, προσομοιώσεων, ρόλων, παιχνιδιών κλπ.)

- Απεικόνιση εκπαιδευτικών γραφημάτων, του περιβάλλοντος εργασίας του χρήστη και του τελικού προϊόντος.

- Διατήρηση εγγράφων έργου και αρχείων μαθημάτων.

- Συμβολή στην συγγραφή των παραδοτέων του έργου.

Απαιτήσεις

- Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την τεχνολογία της εκπαίδευσης ή παρεμφερή τομέα.

- Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών και έμπρακτη, τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εκπαιδευτική τεχνολογία.

- Εξαιρετική γνώση εκπαιδευτικών θεωριών και μοντέλων σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

- Δεξιότητες σχεδιασμού μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών.

- Καλή γνώση λογισμικού ανάπτυξης μαθημάτων και τουλάχιστον ενός Συστήματος Διαχείρισης Εκμάθησης

- Δεξιότητες Visual design και ικανότητα δημιουργίας εικονογραφημένων σεναρίων

- Ικανότητα γραφής αποτελεσματικών κειμένων, οδηγιών, σεναρίων ήχου/βίντεο

- Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά.

- Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, έμφαση στη λεπτομέρεια και ικανότητα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλών εργασιών.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με αναφορά στη θέση που σας ενδιαφέρει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@eef.edu.gr.

 

ιε