Το Ίδρυμα Ευγενίδου προχωρά στην εκπόνηση ενός καινοτόμου έργου στον χώρο της εκπαίδευσης, που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας για εκπαιδευόμενους και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Η εκπόνηση του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2023 και το Ίδρυμα Ευγενίδου επιθυμεί να προσλάβει έναν technical project manager μερικής απασχόλησης για όλη την διάρκεια του έργου. Οι αρμοδιότητες και οι απαιτήσεις της θέσης περιγράφονται παρακάτω. Ο/Η συνεργάτης που θα επιλεγεί, θα αναφέρεται στην Ομάδα Διοίκησης του Ιδρύματος Ευγενίδου. 

Αρμοδιότητες 

- Παρακολούθηση της έγκαιρης παράδοσης όλων των τεχνικών παραδοτέων και της ποιότητας του έργου εντός του πεδίου εφαρμογής και των ορίων του προϋπολογισμού σε συνεργασία με τον project manager του έργου.

- Συμβολή στην συγγραφή των αντίστοιχων εκθέσεων σχετικά με τα παραδοτέα.

- Παρακολούθηση των τεχνικών εργασιών και της ποιότητας των παραδοτέων του έργου και ειδικότερα στην υλοποίηση της πιλοτικής ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης σπουδαστών, του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και της ανάπτυξης ψηφιακού κέντρου διασύνδεσης-διαμεσολάβησης σπουδαστών.

- Στενή συνεργασία με τους αναδόχους των έργων και ενημέρωση της εσωτερικής ομάδας.

- Συχνή ενημέρωση της ομάδας διοίκησης του έργου για την πορεία των εργασιών, για τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν όσον αφορά την ποιότητα του έργου, όπως αλλαγές που πρέπει να γίνουν ή κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

- Μέτρηση της απόδοσης του έργου, όσον αφορά το τεχνικό μέρος του, χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, εργαλεία και τεχνικές.

- Τεχνική και ποιοτική παρακολούθηση της εσωτερικής ομάδας, των συνεργατών και του φορέα ανάθεσης του έργου με στόχο την άψογη εκτέλεσή του.

- Δημιουργία και διατήρηση ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης του έργου σε συνεργασία με τον project manager του έργου.

Απαιτήσεις

- Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση στο πεδίο της Πληροφορικής ή της Μηχανικής.

- Η εμπειρία στη διαχείριση ή ανάπτυξη έργων με αντικείμενο σχετικό με συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης, θα θεωρηθεί άκρως θετικό προσόν.

- Καλό τεχνικό υπόβαθρο με κατανόηση ή/και πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και τις διαδικτυακές τεχνολογίες.

- Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά.

- Οργανωτικές δεξιότητες, έμφαση στη λεπτομέρεια και ικανότητα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλών εργασιών.

- Πολύ καλή γνώση εργαλείων διαχείρισης έργου όπως το Microsoft Project ή άλλων παρεμφερών καθώς και λοιπών εργαλείων παραγωγικότητας όπως επεξεργαστές κειμένου, λογιστικών φύλλων, κ.λπ.

- Τυχόν εμπειρία διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων τύπου INTERREG, ΕΣΠΑ, HORIZON, κ.λπ., θα θεωρηθεί επιπλέον θετικό προσόν.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με αναφορά στη θέση που σας ενδιαφέρει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@eef.edu.gr.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

ιε