Η μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  ομάδα της iRECYCLE έχει θέσει ως στόχο την καταπολέμηση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού στην Ελλάδα και για τον λόγο αυτό συγκεντρώνει παλαιούς ή μη λειτουργικούς Η/Υ, περιφερειακά και εξαρτήματα, τους επιδιορθώνει, τους αναβαθμίζει και τους δωρίζει σε εκείνα τα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., που δεν έχουν επαρκείς υποδομές Πληροφορικής.

 

ιε