Το νεφέλωμα «Κεφάλι Μάγισσας» είναι ένα νεφέλωμα ανάκλασης, που σχετίζεται με το άστρο Ρίγκελ, το λαμπρότερο άστρο στον αστερισμό του Ωρίωνα. Επίσημα γνωστό με τον κωδικό IC 2118, το νεφέλωμα αυτό ανακλά το φως του  άστρου του, που είναι ένας γαλάζιος υπεργίγαντας σχεδόν 50.000 φορές λαμπρότερος από τον Ήλιο. Σε γενικές γραμμές, τα νεφελώματα ανάκλασης αποτελούνται κυρίως από χαμηλότερης θερμοκρασίας μεσοαστρική σκόνη, η οποία ανακλά και σκεδάζει το φως των γειτονικών τους άστρων. Αυτού του είδους τα νεφελώματα έχουν συνήθως μπλε χρώμα γιατί η σκέδαση της ορατής ακτινοβολίας από την σκόνη που εμπεριέχουν είναι πιο αποτελεσματική σε μικρότερα μήκη κύματος.

Credit: NASA/STScI Digitized Sky Survey/Noel Carboni

π