Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προέκυψε κατόπιν συνεργασίας της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας

Έπειτα από την αλληλεπίδραση με τα εκθέματα του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας, οι μαθητές/τριες καλούνται να διερευνήσουν περαιτέρω θέματα που συνδέονται με το περιεχόμενο των εκθεμάτων και που άπτονται της καθημερινότητάς τους. 

Αξιοποιώντας τόσο την προηγούμενη εμπειρία τους στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, όσο και τις πληροφοριακές πηγές της Βιβλιοθήκης, έντυπες και ηλεκτρονικές, δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα που κεντρίζουν τη σκέψη τους, προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο πολύπλευρα την επιστημονική έρευνα και την ερευνητική διαδικασία. 

Έτσι, μέσα από τον συνδυασμό της βιωματικής δράσης και της χρήσης πολλαπλών πληροφοριακών πηγών, επιτυγχάνεται η πιο πλήρης κατανόηση –με ευχάριστο τρόπο– εννοιών των φυσικών επιστημών και του τρόπου εφαρμογής τους στην καθημερινότητα.

β