Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τις σύγχρονες έννοιες της μηχανικής μάθησης (machine learning) και της κατηγοριοποίησης εικόνων (image classification).

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές θα δημιουργήσουν και θα εκπαιδεύσουν το δικό τους μοντέλο κατηγοριοποίησης εικόνων εύκολα και γρήγορα, μέσω του διαδικτυακού εργαλείου Teachable Machine.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα κατανοήσουν την σημασία χρήσης ενός σωστού αρχικού συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης και την σημασία του σταδίου ελέγχου για αποτίμηση ορθότητας του μοντέλου τους. Τέλος θα αναπτύξουν μια web εφαρμογή ενσωματώνοντας το μοντέλο που εκπαίδευσαν με την βοήθεια της βιβλιοθήκης p5.js της JavaScript.

Όταν η διαδικτυακή εφαρμογή ολοκληρωθεί, θα μπορούν να την δοκιμάσουν πρακτικά, τοποθετώντας πραγματικά αντικείμενα μπροστά από την κάμερα του υπολογιστή, ώστε ο υπολογιστής να τα αναγνωρίσει και να εμφανίσει το σωστό αποτέλεσμα.  

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

-Επαφή των συμμετεχόντων με σύγχρονους τομείς και έννοιες της πληροφορικής όπως η μηχανική μάθηση (machine learning) και η κατηγοριοποίηση εικόνων (image classification).
-Κατανόηση της λειτουργίας ενός μοντέλου κατηγοριοποίησης εικόνων (image classification model).
-Γνωριμία με την βιβλιοθήκη p5.js της γλώσσας προγραμματισμού JavaScript.
-Γνωριμία με την έννοια της ανάπτυξης διαδικτυακής εφαρμογής (web application) με την χρήση της p5.js.

Πρόσθετο υλικό:

Web editor p5.js <https://editor.p5js.org/>
Learn p5.js <https://p5js.org/learn/>
Teachable Machine <https://teachablemachine.withgoogle.com/>
Image classification with Teachable Machine <https://www.youtube.com/watch?v=kwcillcWOg0>

utl