Οι εικονικοί βοηθοί (virtual assistants) αποτελούν μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες. Πώς θα σας φαινόταν, λοιπόν, να δημιουργήσουμε μία μικρο-εφαρμογή φωνητικής αλληλεπίδρασης με θέμα την αναζήτηση σούπερ-ηρώων, η οποία χρησιμοποιείται μέσω ενός εικονικού βοηθού τύπου Amazon Alexa ή Google Assistant; Για να το επιτύχουμε αυτό, θα σχεδιάσουμε γραφικά τη ροή της εφαρμογής μας με τη χρήση κόμβων και συνδέσμων μέσα από την online πλατφόρμα Voiceflow. Θα ορίσουμε εντολές, μεταβλητές και if statements. Τέλος, θα συνδέσουμε το πρωτότυπό μας μέσω API ανοιχτού κώδικα με ένα αρχείο JSON που είναι μια μορφή ανταλλαγής δεδομένων, με σκοπό να παίρνουμε τις κατάλληλες τιμές για τα αιτήματά μας και να κάνουμε, στη συνέχεια, πολλές διασκεδαστικές δοκιμές.

Πρόσθετο υλικό:


Πλατφόρμα Voiceflow. <https://www.voiceflow.com/>
Building an Alexa Skill with Voiceflow. <https://medium.com/voice-tech-podcast/building-an-alexa-skill-with-voiceflow-a634910774f2>
Voiceflow tutorials <https://docs.voiceflow.com/#/>
What Are APIs And How Do They Work? <https://www.programmableweb.com/api-university/what-are-apis-and-how-do-they-work>

Μέσα διδασκαλίας:

Λογισμικό: online πλατφόρμα Voiceflow, open source Superhero API.

utl