Οι μαθητές συμμετέχουν στο εργαστήριο εξ αποστάσεως, από το σχολείο τους, με την χρήση ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Τα online εργαστήρια λαμβάνουν χώρα ζωντανά με την μορφή τηλεδιασκέψεων, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.